201205.28
Off
0

PRENEHANJE SOLASTNIŠKE SKUPNOSTI

V pravilu po zaključitvi zapuščinskega postopka postanejo dediči solastniki nepremičnine, ne glede na to, ali gre za zemljišče ali hišo oz. stanovanje. Da bi lahko eden izmed dedičev ovrednotil svoje nasledstvo na način, da sam ter brez soglasja ostalih ima možnost dati v najem, prodati ali zastaviti svoje premoženje, mora biti lastnik te nepremičnine v celoti. Solastniki lahko poizkusijo sporazumno opraviti parcelacijo zemljišča oz. etažiranje hiše na način, da vsak izmed solastnikov pridobi svoj del nepremičnine v celoti, v primeru, da do sporazumne delitve ne pride, se lahko začne nepravdni postopek pri pristojnem sodišču glede prenehanja solastniške skupnosti.

Sodišče bo v nepravdnem postopku začelo postopek delitve solastnine, in sicer s fizično delitvijo, izplačilom ali civilno delitvijo. Fizična (geometrijska) delitev zemljišča se izvede, če je možno zemljišče razdeliti na več manjših zemljiških parcel, tako da vsak solastnik pridobi novonastalo parcelo glede na svoj solastniški del. Fizična delitev stanovanjskega objekta se izvede, če je le-to možno etažirati oz. razdeliti v več samostojno uporabnih celot (npr. da je vsakemu omogočen zaseben vhod iz javne poti ter ima ločen toaletni prostor in kuhinjo).

Naslednja možnost prenehanja solastništva je izplačilo, ki se izvede tako, da enemu izmed solastnikov pripada stvar v celoti in le-ta izplača ostale solastnike v vrednosti njihovih deležev. Solastnik, katerega delež nepremičnine predstavlja 9/10, ima v vsakem primeru pravico izplačati ostale solastnike.

V primeru nemožnosti fizične delitve, sodišče izvede postopek civilne delitve. Stvar se proda na javni dražbi ali na drug primeren način ter se pridobljen znesek razdeli solastnikom sorazmerno z njihovim solastniškim deležem. Po potrditvi tržne vrednosti nepremičnine s strani davčne uprave ali sodnega cenilca, sodišče določi obravnavo za dražbo glede njene prodaje. Na prvi sodni dražbi lahko cena nepremičnine pade do 2/3 njene ocenjene vrednosti, na drugi sodni dražba pa do 1/3 njene ocenjene vrednosti.