201205.21
Off
0

PREŽIVLJANJE OTROKA IN ZAKONCA

Preživljanje je dolžnosti in pravica staršev, otrok, zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, kateri se ne morejo odreči. Starši so dolžni preživljati svojega mladoletnega kot tudi polnoletnega otroka, ki se redno šola, vendar najdlje 1 leto po končanju otrokovega šolanja. V primeru, da starši niso sposobni preživljati svojega mladoletnega otroka, se ta dolžnost prenese na stare starše. Če otrok nima starih staršev, se dolžnost preživljanja prenese na mačeho in očima. Minimalni denarna preživnina za vzdrževanje otroka mesečno znaša: za otroka do 6 let starosti 908,31 kun, za otroka od 7 do 12 let starosti 1.068,60 kun, za otroka od 13 do 18 let starosti 1.175,46 kun.

Zakonec ima pravico preživljanja samo v primeru, če sam nima dovolj sredstev za življenje ali jih ne more ustvariti iz svojega premoženja in ni sposoben za delo ali brez svoje krivde ni zaposlen. Zahtevo lahko vloži v zahtevku za ločitev ali najkasneje 6 mesecev po prenehanju zakonske zveze. Isto pravico ima pod enakimi pogoji tudi zunajzakonski partner, ampak z razliko od zakonca, zunajzakonski partner lahko prejema preživnino najdlje 1 leto po prenehanju zunajzakonske skupnosti, medtem ko ima zakonec to pravico dokler izpolnjuje zakonsko določene pogoje. Z razliko od otroka, lahko zakonec zahteva preživljanje le od vložitve zahteve naprej, medtem ko otrok lahko zahteva izplačilo preživnine tudi za preteklo obdobje, od dne nastanka pravice/obveznosti pa do vložitve zahteve in naprej.

Pri določitvi višine preživljanja se vzamejo v obzir tako potrebe prejemnika preživnine kot tudi sposobnost dajatelja preživnine. V primeru izvršbe je preživljanje v privilegiranem položaju glede na ostale terjatve, skladno s tem se lahko izvršba zaradi plačila preživnine določi le na ½ plače, proti plačilu vseh ostalih zahtevkov pa le na 1/3 plače. Prejemki, ki jih prejemnik preživnine prejme na temelju preživljanja, so izvzeti iz izvršbe.