201302.08
Off
0

SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV, DAVČNIH OLAJŠAV ZA MALE VLAGATELJE IN ORBNTIKE

Z zadnjimi davčnimi spremembami je zakonodajalec uvedel novosti vezane na davčno problematiko, ki se tiče malih vlagateljev in obrtnikov glede davka na dohodek in davka na dodano vrednost. Nekatere od teh določb so pričele veljati 1. Marca 2012, ostale pa so stopile v veljavo 1. Januarja 2013. Nujno je, da se fizične osebe in obrtniki čim prej seznanijo z novostmi in kako izkoristiti prednosti nove zakonodaje.

Davčno osnovo rezidenta predstavlja skupni znesek dohodka iz naslova zaposlitve (plače), dohodek iz samostojne dejavnosti, dohodek iz pravic intelektualne lastnine, dohodek iz kapitala, dohodek iz zavarovanja in drugi dohodki, ustvarjeni doma in v tujini (načelo svetovnega dohodka), a zmanjšan za osebno oprostitev za rezidenta, medtem ko davčno osnovo nerezidenta predstavlja skupni znesek dohodka ustvarjenega v tujini, zmanjšan za osnovna osebna oprostitev nerezidenta.

Sprememba Zakona o davku na dohodek z 1. Januarja 2013.

Povečal se bo osnovni mesečni dodatek, oziroma zmanjšala se bo osnova od katere se plača davek, in sicer iz 1.800,00 na 2.200,00 kun, medtem ko se za ljudi, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na področju posebne državne skrbi, osnova poviša na 3.840,00 kun na mesec. Osebni dodatek se lahko poviša na osnovi vzdrževanih članov ožje družine, za zneske plačane za zdravstveno zavarovanje le-teh, in sicer do višine obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ter za darove v naravi ali denarju, če so nakazani na transakcijski račun društev in drugih organizacij, ki opravljajo dejavnost v skladu s posebnimi predpisi in so ti darovi namenjeni v kulturne, vzgojno-izobraževalne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športne in verske namene, do višine 2% nakazanega zneska za katere je v prejšnjem letu vložila letno davčno napoved.

Dohodnina se obračuna po stopnji:

– 12% na davčno osnovo do 2.200,00 kun mesečno, to je 26.400,00 letno,

– 25% na del davčne osnove, ki presega znesek od 2.200,00 kun do 8.800,00 kun mesečno, ali naslednjih 79.200,00 letnega dohodka

– 40% na del davčne osnove, ki presega 8.800,00 kun mesečno, to je na del letnega prihodka, ki presega 105.000,00 kun

Ta sistem obračunavanja davka na dohodek po progresivni stopnji in povečanje količine osnovnega mesečnega dodatka je v korst malim vlagateljem in uveden je bil zaradi porazdelitve davčne obremenitve v sorazmerju s plačilno sposobnostjo davčnega zavezanca

Prvega marca je bila uvedena 12% davčna stopnja na dohodek od dividende in udeležne na dobičku glede na delež v kapitalu. Potrebno je poudariti, da je takšna davčna stopnja relativno nizka v primerjavi z uredivami drugih pravnih sistemov.

Poleg tega so dohodki iz dividend in udeležbe na dobičku do višine 12.000,00 kun neobdavčeni. Ta ureditev je namenjena zaščiti malih delničarjev in zapolsneih, ki so kupovali delnice zaposlenih. Po 12% davčni stopnji se obdavčijo tudi tuji lastniki, venar zaradi pogodbe o izogibanju dvojne obdavčitve in direktive Evropske Unije, bodo v večini primeri tuji lastniki oproščeni plačilu davka ali pa ga bodo plačali po nižji stopnji.

Pomembno je poudariti, da do oprostitve plačila davka ne bo prišlo avtomatično, ampak bo davčni zavezanec dohodek moral prijaviti v letni napovedi za odmero dohodnine, v naslednjem letu pa mu bo znesek davka povrnjen.

Na Hraškem se ne plača davka na dobiček od prihodka od obresti na prihranke v kunski ali tuji valuti, od depozitov v kunski ali tuji valuti, katere imajo fizične osebe na bankah, v hranilnicah, varčevalnih zadruga, ne glede na višino obresti mali vlagatelji in obrtniki ne plačujejo davka na dohodek niti od prihrankov.

V Republiki Hrvaški n eobstaja obveznost plačevanja davka na plačo (kapitalski dobiček) katerega ustvari fizična oseba ob prodaji delnic ali poslovnih deležev, če to ne sodi v dejavnost dačnega zavezanca. Torej, če fizična oseba kupi ali na drug način dobi delnice ali poslvone deleže družbe X, in jih potem proda po višji ceni, se ta razlika med nabavno in prodano vrednostjo ne obdavči. Takšna ureditev je po godu špekulantom na trgu,

Vsekakor je zanimiva tudi druga najava popolne oprostitve obdavčitve davka na dobiček od povečanja temeljnega kapitala, katero bo uvedel Zakon o davku na dobiček, ki bo stopil v veljavo 1. Januarja 2013.

Zakon o davku na dohodek predvideva posebno zmanjševanje davka za samostojne podjetnike in to za 100% za osebe s prebivališčem na področju posebne državne skrbi in to do 10 let od pričetka veljave tega zakona, torej do leta 2022, vendar pod pogojem, da zaposlujejo več kot dva delavca za nedoločen čas.

Samostojni podjetniki posazemezniki lahko tudi zmanjšajo davčno osnovo za odhodek v višini izplačanih plač in plačanih prispevkov na plače novim delavcem oziroma delavcev s katerimi imajo sklenjene pogodbe o zapsolitvi za nedoločen čas. Za nove delavce se štejejo tisti delavci, ki so bili en mesec prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, delavci, ki so se ponovn aktivirali potem ko so se že upokojili ter delavci, ki delajo kot pripravniki, stažisti itd.

Dohodek iz samostojne dejavnosti se lahko zmanjša tudi za izdatke zaradi raziskovanje in razvoj in to v višini 100% od nastalih in izkazanih stroškov.

Zmanjšana je tudi stopnja davka na dodan vrednosti. Od 1. Marca 2012 je zmanjšana stopnja davka na jedilna olja, na maščobe rastlinskega in živalksega izvora, na otrođko hrano, na dobavo vode in na beli sladkor. Od 1. Januarja pa bo po 10% davčni stopnji obdavčene gostinske storitve, priprava hrane in objavljanje storitve prirpave hrane v gostilniških objektih ter prirpava in zaslužki od brezalkoholnih pijač, vina in piva v gostilniških objektih. Velik poemn zmanjanja davčne osnovne na te storitve bo viden v turistični sezoni, saj bo to povzročilo znižanje cen gostinskih storitev in s tem se bo dosegla konkurenčnost in s tem atraktivnost turistične ponudbe na Hrvaškem