201208.03
Off
0

STEČAJ V REPUBLIKI HRVAŠKI

Finančna nestabilnost vlada tako na hrvaških kot tudi na svetovnih trgih kapitala. Ravno zato pravni subjekti previdneje stopajo v nove poslovne odnose. Pravni subjekti morajo imeti pri sklepanju novih pravnih poslov v Republiki Hrvaški kot tudi v svetu v mislih tudi možnost stečaja druge pogodbene stranke. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti sledečim pravnim posledicam stečaja:

1) Če stečajni upnik v času zadnjih šestdeset dni pred predložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka ali po sodni izvršbi ali prisilnim sodnim zavarovanjem pridobi katero izmed pravic na premoženju dolžnika, ki sestavlja stečajno maso, ta pravica z začetkom stečajnega postopka preneha oz. se postopek prekine.

2) Če je v zemljiški knjigi vpisana predznamba zavarovanja zahteve za pridobitev ali prenehanje pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na drugi pravici vpisani v korist dolžnika ali zaradi zavarovanja zahteve za spremembo vsebine ali reda te pravice, lahko upnik svojo terjatev poravna kot upnik stečajne mase.

3) Pooblastilo dolžnika, ki se nanaša na premoženje, ki vstopa v stečajno maso, preneha odprtje stečajnega postopka.

4) Pravna dejanja, izvedena v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, s katerim se stečajnemu upniku daje ali omogoča zavarovanje ali poravnava na način in v času v skladu z vsebino njegovih pravic (kongruenčna poravnava), se lahko izpodbija, če je v času vložitve dolžnik plačilno nesposoben in če je upnik vedel za to nesposobnost.

5) Pravna dejanja, s katerimi se stečajnemu upniku daje ali omogoči zavarovanje ali poravnava, katere pa ni imel pravice zahtevati ali je ni imel pravice zahtevati na izvedeni način ali v določenem času, se lahko izpodbija:

1. če so izvedena v zadnjem mesecu pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka ali po tem, ali

2. če so izvedena v času tretjega ali drugega meseca pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka in je bil dolžnik v tem času plačilno nesposoben, ali

3. če so dejanja začeta v času tretjega ali drugega meseca pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka in je upnik v času začetka dejanja vedel, da se z njim oškoduje stečajne upnike.

6) Pravni posel dolžnika, s katerimi pride do neposrednega oškodovanja stečajnih upnikov, se lahko izpodbija:

1. če je sklenjen v času zadnjih treh mesecev pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, če je bil dolžnik v času njegovega začetka plačilno nesposoben in če je druga stranka vedela za plačilno nesposobnost dolžnika, ali

2. če je sklenjen po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka in je druga stranka vedela ali bi morala vedeti za plačilno nesposobnost dolžnika ali za predlog za začetek stečajnega postopka.

7) Pravna dejanja, izvedena s strani dolžnika v zadnjih desetih letih pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, katera je izvedel z namenom oškodovanja svojih upnikov, se lahko izpodbijajo, če je druga stranka v času izvedbe dejanj vedela za namen dolžnika. Vedenje za namen dolžnika se domneva v primeru vedenja druge stranka za grožnjo plačilne nesposobnosti dolžnika ter z namenom oškodovanja upnikov.

8) Pravna dejanja dolžnika brez nadomestila ali z neznatnim nadomestilom se lahko izpodbijajo, razen če so izvedena štiri leta pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka.

9) Izpodbojen tudi je pravni posel, s katerim je tajnemu članu družbe vloga v popolnosti ali deloma vrnjena ali s katero mu je njegovi del v nastali izgubi v popolnosti ali deloma oproščen, če je sporazum, na katerem posel temelji, sklenjen v zadnjem letu pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka gospodarske družbe ali po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka.