Na podlagi 18. in 19. določbe Zakona o odvetništvu (Narodne novine št. 9/94, 37/05 in 59/07) v zvezi s 3. in 4. členom Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (Narodne novine, št. 117/08) je upravni odbor Hrvaške odvetniške zbornice, pristojen na temelju 2. točke 1. odstavka 70. člena Hrvaške odvetniške zbornice, na seji 12. novembra 2009 je sprejel TARIFO O NAGRADAH IN POVRAČILU STROŠKOV ZA DELO ODVETNIKA

PRVO POGLAVJE

Tarifa določa način vrednotenja, obračunavanja in plačila odvetniških storitev in izdatkov, katere so stranke dolžne plačati odvetniku ali odvetniški družbi za delo, opravljeno po pooblastilu ali rešitev nadrejenega organa, na temelju Zakona o odvetništvu.

Stroški zastopanja so odvetniške storitve, povečane za davek na dodano vrednost in izdatki potrebni za izvajanje dela. Stroške zastopanja je dolžen plačati naročnik storitve (stranka).

 1. Kazenski postopek in postopek o prekršku

Sestavljanje vlog

Tar. št. 1.

 1. Privatne tožbe in kazenske prijave ter prijave za pričetek gospodarskih kršitve in prekrške   50 točk
 1. Zahtevek oškodovanca kot tožnica za izvedbo preiskave ali vložitev predloga za izvedbo preiskovalnih del ter vložitev obtožnih predlogov in obtožnic v imenu oškodovanca, katere vsebujejo kazenski pregon – po 1. točki Tar. št. 4. – glede na težo kaznivih dejanj.
 1. Vloge z navajanjem dejstev in obrazloženim dokaznim predlogom ter predlogi za izključitev nezakonitih dokazov iz spisa po 1. točki Tar. št. 4.
 1. Vloge z obrazloženim odškodninskim zahtevkom -   50 točk
 1. Ostale vloge     25 točk

Tar. št. 2.

 1. Predlog za odlog nastopa kazni, predlog za odpravo pripora, pogojni odpust in brisanje obsodbe   50 točk
 1. Predlogi za rehabilitacijo in prošnja za pomilostitev 50 točk

Zastopanje in zagovor v predhodnem postopku

Tar. št. 3.

 1. Za sodelovanje v predhodnem postopku, ki se vodi pred organi redarskih oblasti, odvetniku kot zagovorniku ali zastopniku oškodovanca kot tožnika, pripada enkratna nagrada kot tudi za zagovor iz 1. točke Tar. št. 4. zoper dejanju, za katerega se vodi postopek ter za drugo in vsako naslednjo začeto uro prisotnosti v postopku, nagrada     50 točk
 1. Za delo iz 1. točke, katera se izvedejo izven sodišča, pripada odvetniku poleg nadomestila po porabljeni uri tudi nadomestilo po Tar. št. 34. in vsi izdatki ter nadomestila po Tar. št. 45.

Zagovor obdolženca, zastopanje privatnega tožilca, oškodovanca in oškodovanca kot tožilca v preiskovalnem postopku in na glavni obravnavi.

Tar. št. 4.

 1. Zagovor obtoženega in pravne osebe, zastopanje zasebnega tožnika in oškodovanega kot tožnica na obravnavi pred sodiščem ali sodnikom za prekrške, zastopanje na obravnavah pred sodnikom izvrševanja sankcije, za vsak dan obravnave:

-          za kazniva dejanja, za katera je predvidena denarna kazen ali kazen zapora do 3 let       100 točk

-          za kazniva dejanja, za katera je predvidena kazen zapora do 5 let   200 točk

-          za kazniva dejanja, za katera je predvidena kazen zapora do 10 let   300 točk

-          za kazniva dejanja, za katera je predvidena kazen zapora nad 10 let   400 točk

-          za zagovor v gospodarskih prestopkih   100 točk

-          za zagovor pred sodnikom za prekrške   50 točk

-          za zagovor pred sodnikom za prekrške, če se poleg izreka denarne kazni ali kazni zapora lahko izreče tudi kazen odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za izvršitev prekrška oz. če se lahko izreče kazen odvzema premoženjske koristi, nastale z izvršitvijo prekrška – odvetniku pripada nagrada po 1. točki Tar. št. 7, glede na vrednost odvzetega predmeta oz. premoženjske koristi.

-          za zagovor v kazenskem postopku zoper pravnimi osebami, v višini predvidene denarne kazni, odvetniku pripada nagrada po 1. točki Tar. št. 7.

V primeru, da traja obravnava več kot eno uro, za vsako naslednjo začeto uro pripada odvetniku nadomestilo 50 točk

 1. Zagovor obtoženega in zastopanje oškodovanca kot tožnika ali zasebnega tožnika:

-          na seji drugostopenjskega organa – kot za zagovor pred sodiščem prve stopnje

 1. na obravnavi pred sodiščem druge stopnje – kot za zagovor pred sodiščem prve stopnje s 25% povečanjem
 1. V postopku zoper mladoletniku, odvetniku kot zagovorniku pripada ista nagrada kot za zagovor po 1. točki te tarifne številke.
 1. Če so kasneje vložene obtožnice, obtožni predlog ali privatne tožbe, a pred izvajanjem dokazov na glavni obravnavi, prišlo do prekinitve postopka ali do preložitve glavne obravnave, odvetniku pripada 50% nagrada iz 1. točke te tarifne številke.
 1. Za vsak opravljen razgovor z obtožencem, ki se nahaja v priporu, odvetniku pripada nagrada 50 točk ter za drugo in vsako naslednjo začeto uro nadomestilo 50 točk.
 1. Za sodelovanje pri ogledih in rekonstrukcijah ter za druga sodna dejanja, katere sodišče izvaja izven zgradbe sodišča, pripada odvetniku nagrada kot za zagovor po 1. točki te tarifne številke ter nadomestilo po Tar. št. 34 in 45.
 1. Odvetnik, ki je določen za zagovornika po službeni dolžnosti, pripada 50% nagrade iz te tarifne številke.
 1. Odvetniku, ki zastopa oškodovanca na obravnavi v kazenskem postopku, pripada 50% nagrade iz te tarifne številke.

Pravna sredstva

Tar. št. 5.

 1. Pritožba obtoženega zoper sodbo, privatnega tožnika, oškodovanca kot tožnika, pritožbo na odločitev, s katero je zavrnjen predlog za izločitev nezakonsko pridobljenih dokazov iz spisa, pritožbo na odločitev o zaporni kazni, pritožba zoper odločitvi o uporabi izobraževalno-vzgojnih ukrepov, o uporabi varnostnih ukrepov ter o napotitvi v zavod za nego in zdravljenje, odvetniku pripada ista nagrada kot po Tar. št., povečana za 50%.
 1. Za odgovor na pritožbo zoper sodbi sodišča, odvetniku pripada 50% nagrade iz 1. točke te tarifne številke.
 1. Za pritožbo zoper odločitvi o sprožitvi raziskave ali odreditvi ali podaljšanju zapora, odvetniku pripada nagrada po 1. točki Tar. št. 4.
 1. Za pritožbo zoper odločitve o stroških, odvetniku pripada nagrada 50 točk.
 1. Za pritožbene razloge zoper obtožnice, odvetniku pripada 75% nagrade oz 1. točke Tar. št. 4.

Izredna pravna sredstva

Tar. št. 6.

 1. Predlogi za vložitev zahteve za zaščito zakonitosti – nagrada kot za pritožbo zoper meritorne odločitve.
 1. Predlogi za obnovo postopka, ugovor pravnomočno razsojene stvari, izredno zmanjšanje kazni ter pritožba zoper odločitve o zavrnitvi predloga – nagrada po 1. točki Tar. št. 4.
 1. Odgovori na zgornje predloge – 50% nagrada po 1. točki Tar. št. 4.

II Pravdni postopek

Sestavljanje tožb in vlog

Tar. št. 7.

Odvetniku pripada nagrada za sestavo tožbe, nasprotne tožbe, predloga ali zahteve:

 1. Če je vrednosti predmeta spora:

OD …. kun

DO …. kun

ŠT. TOČK

0

2.500,00

25

2.500,01

5.000,00

50

5.000,01

10.000,00

75

10.000,01

100.000,00

100

100.000,01

250.000,00

250

250.000,01

500.000,00

500

Če vrednost spora presega znesek 500.000,00 kun, vendar ne več kot 5,000.000,00 kun, ima odvetnik poleg nagrade 500 točk tudi pravico do obračuna nagrade 1 točke za vsakih začetnih 1.000,00 kun. Nad vrednostjo spora 5,000.000,00 kun, vendar ne več kot 10,000.000,00 kun, za vsakih začetnih 2.000,00 kun ima odvetnik pravico obračunati nagrado 1 točke. Nad vrednostjo spora 10,000.000,00 kun za vsakih začetnih 5.000,00 kun, ima odvetnik pravico obračunati nagrado 1 točke, vendar ne več kot 10.000 točk.

 1. Odvetniku pripada enkratna nagrada za celoten prvostopenjski postopek, ne glede na število ukrepov, ki jih je opravil, v višini 200 točk v naslednjih postopkih:

-          glede motenja posesti

-          glede služnosti

-          iz stanovanjskih razmerij (odpovedi, izselitve, ugotovitve)

-          glede razveze ali razveljavitve zakonske zveze, o obstoju ali neobstoju zakonske zveze

-          za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ter o tem, s kom bodo živeli mladoletni otroci

-          iz delovnih odnosov (razveljavitev odpovedi, ugotovitev pravice do dela in podobno), razen v ocenljivih pravnih zadevah, za katere se uporablja 1. točka Tar. št. 7.

-          za zakonito preživljanje ali prenehanje obveznosti preživljanja

 1. V sporih:

-          iz avtorskega prava, industrijske lastnine in povezanih pravic, nagrada po 1. točki Tar. št. 7., vendar ne manj kot 50 točk

-          za določitev rente se kot vrednosti spora vzame znesek petletne rente.

 1. Za tožbe na izdajo plačilnega naloga na osnovi računa ali izvoda iz poslovnih knjig, odvetniku pripada 50% nagrade iz 1. točke te tarifne številke, vendar ne več od 100 točk
 1. Za tožbo na izdajo meničnih, čekovnih ali plačilnih nalogov na osnovi drugih vrednostnih papirjev, javnih in privatnih listin, razen tistih, ki so navedeni v 4. točki te tarifne številke, odvetniku pripada polna nagrada iz 1. točke te tarifne številke.
 1. Tožbe in obrazložene vloge pred domačo arbitražo po 1. točki Tar. št. 7.

Tožbe in obrazložene vloge pred mednarodno arbitražo in arbitražo z mednarodnim elementom po 1. točki Tar. št. 7., povečana za 100%.

 1. Zastopanje pred mediacijo po 1. točki Tar. št. 7.

Tar. št. 8.

 1. Za sestavljanje odgovora na tožbo, pritožbe zoper plačilnega naloga in obrazloženih vlog, v katerih se odgovarja na navedbe pritožbe ali odgovor na tožbo ali odgovor na navedbe in mišljenja izvedenskega strokovnjaka, vendar ne več kot celotno 4 vlog v prvostopenjskem postopku – nagrada kot za tožbo po 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7.
 1. Za sestavljanje predloga za vrnitev v prejšnje stanje, predlog za izdajo začasne odredbe – 50% nagrade iz 1. točke te tarifne številke, vendar ne več kot 100 točk.
 1. Sestavljanje ostalih vlog – 25% nagrade iz 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 50 točk.

Zastopanje na obravnavah

Tar. št. 9.

 1. Za vsako obravnavo, na kateri se je razpravljalo o glavni stvari ali so se izvedli dokazi, pripada odvetniku nagrada iz 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7.
 1. Za vse ostale obravnave, na katerih se razpravlja samo o procesnih vprašanjih ali se pred glavno obravnavo postopek prekine z umikom tožbe, razsodba na temelju priznanja ali izostanka – 50% nagrada iz 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7.
 1. Za obravnavo na kateri se objavi sodba – 50% nagrade iz 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 50 točk.
 1. Za vsako obravnavo pred arbitražo, na kateri se razpravlja o glavni stvari ali se izvajajo dokazi – nagrada iz 6. točke Tar. št. 7., za vse ostale obravnave pa 50% nagrade iz 6. točke Tar. št. 7.
 1. Za pristop na obravnavo, katera je odložena pred začetkom razprave – 25% iz 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 50 točk.
 1. Za obravnavo pred sodiščem druge stopnje, odvetniku pripada nagrada iz 1., 3., 6. in 7. točke Tar. št. 7.
 1. Za navzočnost pri ogledu, pripada odvetniku ista nagrada kot za zastopanje na obravnavi ter nadomestilo po Tar. št. 35 in 45.

Pravna sredstva

Tar. št. 10

 1. Za sestavo rednih pravnih sredstev zoper sodbe, pripada odvetniku 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7. s 25% povečanjem.
 1. Za sestavo rednih pravnih sredstev kot tudi odgovorov proti njim, v sporih iz 2. točke Tar. št. 7., odvetniku pripada enkratna nagrada v višini 60 točk.
 1. Za sestavo odgovora na pritožbo in revizijo – nagrada po 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7.
 1. Za sestavo pritožbe, odvetniku pripada 50% nagrade iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7.
 1. Za sestavo izrednih pravnih sredstev, odvetniku pripada nagrada po 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7., s povečanjem za 50%.
 1. Za odgovore na izredna pravna sredstva, odvetniku pripada nagrada po 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7.

III Izvršilni postopek in postopek zavarovanja

Tar. št. 11

 1. Predlogi za izdajo rešitve o izvršbi, predlogi za protiizvršbo, predlogi za zavarovanje, predlogi za izdajo začasnih in predhodnih odredb, pritožbe zoper navedenih predlogov ter odgovori na pritožbe – nagrada iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7.
 1. Izvršilni postopek v postopkih iz 2. točke Tar. št. 7. – enkratna nagrada za celotni postopek v višini 80 točk.
 1. Sestava predloga za popis premoženja – 50% nagrade iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 500 točk.
 1. Sestava predloga za odlog izvršbe – 50% nagrade iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 500 točk.
 1. Sestava predloga glede dostave pravnomočne in izvršilne odločitve o bančni izvršbi (izvensodna izvršba) ali sodna izvršba oz. druga udeležba pri izvajanju izvršbe ter sestava pritožbe dolžnika – 50% nagrade iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 500 točk.
 1. Sestava zahteve za izračun na podlagi zadolžnice – 50% nagrade iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 500 točk.
 1. Sestava dražbenih pogojev – nagrada iz 1. točke Tar. št. 7.
 1. Sestava ostalih vlog v izvršilnem postopku ali postopku zavarovanja – 25% nagrade iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 250 točk.

Tar. št. 12.

 1. Za zastopanje na obravnavi – nagrada iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7. v povezavi s Tar. št. 9.
 1. Za sodelovanje pri izvedbi izvršbe ali postopka zavarovanja – nagrada iz 1., 3. in 6. točke Tar. št. 7. v povezavi s Tar. št. 9.

Tar. št. 13.

 1. Za sestavi pravnih sredstev – nagrada iz 1., 3. in 6. točke v zvezi s Tar. št. 10.
 1. Za sestavo pravnih sredstev v izvršilnem postopku iz 2. točke Tar. št. 7. – nagrada v višini 60 točk

IV Stečajni postopek

Tar. št. 14.

 1. Predlog za začetek stečajnega postopka, proti vrednosti prijavljene terjatve – nagrada po 1. točki Tar. št. 7.
 1. Prijava terjatve, sestava vlog, ki vsebujejo dejanske navedbe ali obrazložene predloge – nagrada iz 1. točke te tarifne številke.
 1. Za sestavo pravnih sredstev – nagrada po 1. točki Tar. št. 7., povečana za 25%.

Tar. št. 15.

Za zastopanje na obravnavi za uveljavljanje terjatev in na obravnavi za delitev, odvetniku pripada nagrada po 1. točki Tar. št. 7 v povezavi z 9. točko.

V Nepravdni postopek

Tar. št. 16.

 1. Za pripravo vlog za začetek postopka:

-          za delitev skupnega premoženja ali zakonske zapuščine, prenehanje skupne nepremičnine, določanje nadomestila za razlaščeno premoženje, določanje najemnine ali zakupa, za oblikovanje dedovanja ter v vseh drugih ocenljivih pravnih zadevah – 50% nagrade iz 1. točke Tar. št. 7., vendar ne manj kot 50 točk

-          urejanje meje     50 točk

-          v drugih neocenljivih pravnih zadevah     50 točk

-          amortizacija dokumentov – 50% nagrade iz 1. točke Tar. št. 7., vendar ne več kot 50 točk

 1. Za protestiranje menic – 25% nagrade iz 1. točke Tar. št. 7.

Tar. št. 17.

 1. Za zastopanje na obravnavi v ocenljivih pravnih zadevah – 75% nagrade iz 1. točke Tar. št. 7., vendar ne manj kot 25 točk, v ostalih zadevah pa je nagrada iz Tar. št. 16.

Tar. št. 18.

 1. Za sestavo rednih in izrednih pravnih sredstev, pripada odvetniku nagrada po Tar. št. 16. povečana za 25%.

VI Zemljiškoknjižni postopek

Tar. št. 19.

 1. Za sestavo zemljiškoknjižnega predloga na osnovi katerega se odloča o vpisu, brisanju, predznambi ali zaznambi neke pravice in za vsako obravnavo, odvetniku pripada 25% nagrade iz 1. točke Tar. št. 7.
 1. Za predlog iz 1. točke, če vrednost ni določljiva – nagrada 50 točk.
 1. Za sestavo ostalih vlog – 25% nagrade iz 1. točke Tar. št. 7., vendar ne manj kot 25 točk.
 1. Za sestavi pravnih sredstev – nagrada kot v 1. in 2. točki, povečana za 25%.

VII Upravni postopek

Tar. št. 20.

 1. Vloge, s katerimi se začne upravni postopek, vloge z dejanskimi navedbami in obrazloženimi predlogi:

-          v pravnih zadevah, kjer vrednost ni določljiva   50 točk

 1. V vseh pravnih zadevah, kjer je vrednost davčne prijave na osnovi podatkov iz knjige, katero je davčni zavezanec dolžen voditi določljiva, obrazložene vloge v davčnih, carinskih in deviznih zadevah, v postopku razlastitve, v postopku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja, v postopku iz stavbenih odnosov, v postopku nadomestila za premoženje odvzeto v času Jugoslovanske komunistične vladavine kot tudi v drugih upravnih postopkih – nagrada po 1. točki Tar. št. 7. Osnova za izračun je skupni dohodek oz. vrednost premoženja oz. znesek enoletne najemnine ali zakupa.
 1. Ostale vloge – 50% nagrade iz 1. in 2. točke te tarifne številke.

Tar. št. 21.

 1. Zastopanje na obravnavah v upravnem postopku – nagrada iz 1. in 2. točke Tar. št. 20 ter nadomestilo po Tar. št. 35.
 1. Zagovor v postopkih glede davčnih, carinskih ali deviznih prekrškov – nagrada po 1. in 2. točki Tar. št 20. ter nadomestilo po Tar. št. 35.

Tar. št. 22.

Sestava pritožbe, predloga za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in predloga za obnovo postopka – nagrada po 1. in 2. točki Tar. št 20., povečana za 25%.

VIII Upravni spor

Tar. št. 23.

 1. Tožbe, odgovori na tožbe, predlogi s pravnimi in dejanskimi stališči:

-          v ocenljivih zadevah – nagrada po 1. točki Tar. št. 1.

-          v neocenljivih pravnih zadevah: 200 točk.

 1. Zastopanje na obravnavi – nagrada iz 1. točke te tarifne št.

IX Postopek za vpis v sodni register

Tar. št. 24.

 1. Vloge, na podlagi katerih se na osnovi akta o ustanovitvi zahteva vpis v sodni register   50 točk
 1. Vloge, s katerimi se zahteva sprememba vpisa v sodni register   50 točk
 1. Priprava dokumentov (Izvaja o ustanovitvi družbe, družbena pogodba, statut ter ostale pogodbe), potrebnih za vpis ustanovitve ali spremembe v sodnem registru, nagrada po 1. in 2. točki Tar. št. 29.
 1. Ostale vloge med postopkom za vpis   50 točk
 1. Pravna sredstva (redna in izredna) – nagrada kot za vloge iz 1. in 2. točke, povečana za 50%.

Tar. št. 25.

 1. Za sestavo tožbe na izbris vpisa v register, za odgovor na tožbo in obrazložene vloge o dejanskih in pravnih navedb – odvetniku pripada nagrada 100 točk
 1. Za obravnave, na katerih se razpravlja o glavni stvari ali se izvajajo dokazi – nagrada iz 1. točke, a za vse ostale obravnave, na katerih se razpravlja le o procesnih vprašanjih ali za obravnave, na katerih se je postopek zaključil pred glavno obravnavo z umikom tožbe, poravnavo ali s sodbo na osnovi priznanja – 50% nagrada iz 1. točke.
 1. Za sestavo pravnih sredstev (rednih in izrednih) zoper sodbe – nagrada iz 1. točke, povečana za 25%, a zoper odločitve – 50% nagrade iz 1. točke te tarifne številke.
 1. Za zastopanje delničarja ali družbenika na skupščini gospodarske družbe, odvetniku pripada nagrada po dogovoru s stranko, vendar ne manj kot 50 točk za vsako začeto uro skupščine.

X Postopek za varstvo pravic delavcev

Tar. št. 26

V postopku pred odločitvijo delodajalca, odvetniku pripada:

 1. Za obrazložene vloge   50 točk
 1. Za sestavo zahteve za zaščito pravic – nagrada po 1. točki te tarifne številke.
 1. Za izdelavo načrta odločitve, ko odvetnik zastopa delodajalca kot tudi pod 1. in 2. točko te tarifne številke.

XI Postopek pred ustavnim sodiščem

Tar. št. 27.

 1. Vloge, s katerimi se začne postopek pred Ustavnim sodiščem, obrazložene vloge s dejanskimi in pravnimi navedbami   500 točk
 1. Ostale vloge med postopkom – 50% nagrade po 1. točki te tarifne številke.
 1. Zastopanje in sodelovanje na obravnavah – nagrada po 1. točki te tarifne številke.
 1. Za obravnave, na katerih se razpravlja samo v procesnih vprašanjih ali za postopek, ki je prekinjen pred razpravo o glavni stvari, ima odvetnik pravico do 50% nagrade iz 1. točke te tarifne številke.

XII Ostali postopki

Tar. št. 28.

Odvetniku pripada nagrada za vloge in zastopanje v pravnih zadevah in postopkih, kateri se vodijo po obstoječih zakonskih predpisih pred sodnim ali upravnim postopkom, kot so npr. zahteva za nadomestilo škode zoper države ali občine oz. druge upravne institucije, zahteve zoper zavarovalnih družb, podružnic, socialnega zavarovanja in drugih pravnih oseb, zahteve za nadomestilo škode neupravičeno obsojenih oseb in nezakonito zaprtih oseb, v postopku pred razlastitvijo in podobno – nagrada se določi po 1. točki Tar. št. 7.

XIII Razno

Sestava listin

Tar. št. 29.

 1. Sestava pogodb – nagrada po 1. in 2. točki Tar. št. 7, povečana za 25%.
 1. Sestava listin o pravnih poslih, ki niso ocenljivi:

-          partnerske pogodbe, pogodbe o skupni gradnji, pogodbe o načinu uporabe in vzdrževanja objekta, pogodbe o preoblikovanju idealnega deleža solastnikov v etažno lastništvo na zgradbah, pogodba o delitvi premoženja po prenehanju zakonske skupnosti, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba) in podobno:

-          če je v pogodbi navedena vrednosti pogodbe, nagrada iz 1. točke.

-          če v pogodbi ni navedena vrednost pogodbe, nagrada 200 točk.

 1. Za enostavne in enostranske izjave volje, nagrada v višini 50 točk.
 1. Za sestavo oporoke   50 točk

-          za sestavo izjave poslednje volje se lahko nagrada poveča za 100%.

Pravni nasveti in mnenja

Tar. št. 30.

 1. Ustno pravno mnenje in pravno svetovanje – za vsako začetno uro 50 točk
 1. Pisni pravni nasveti in pisna pravna mišljenja z dejansko in pravno obrazložitvijo – nagrada iz 1. in 3. točke Tar. št. 7.

Pisni pravni nasveti in pisna pravna mišljenja z dejansko in pravno obrazložitvijo v neocenljivih pravnih zadevah – nagrada ne manjša od 200 točk.

Za pisne pravne nasvete in mišljenja, odvetniku pripada nagrada samo, če je to stranka od njega zahtevala.

Za pisni pravni nasvet in mišljenje, ki je dano na zahtevo stranke v tujem jeziku, pripada tudi nadomestilo za prevod po stroškovniku stalnih sodnih tolmačev.

Za pravna navodila, mišljenja in nasvete glede začetka postopka ter za čas trajanja postopka, odvetniku ne pripada posebna nagrada iz 1. in 2. točke te tarifne številke.

Sodelovanje na konferencah

Tar. št. 31.

Za sodelovanje na konferencah in sestankih, na katerih se razpravlja o dejanskih in pravnih vprašanjih s stranko, nasprotno stranko in drugimi udeleženci v pravnih vprašanjih stranke, odvetniku pripada nadomestilo 50 točk za vsako začetno uro.

Preučevanje spisa, ugotovite dokončnosti in pravnomočnosti, pridobitev listin za stranko

Tar. št. 32.

Za preučevanje in pregled spisa v vseh postopkih, vpogled v zemljiške knjige, registre in ostale javne knjige, odvetniku pripada za vsako začetno uro 25 točk.

Za ugotovitev dokončnosti in izvršljivosti sodbe, odločitev in plačilnih nalogov   25 točk

Za pridobitev izvodov iz zemljiških knjig, registra družb ali drugih organizacij ali pridobitev drugih listin, odvetniku pripada nagrada 25 točk.

Dopisi in opomniki

Tar. št. 33.

Za dopise stranki, namestnikov, nasprotni stranki in drugim udeležencem v pravnih postopkih stranke:

 1. Obvestila in opomniki z navajanjem dejanskega stanja ali navodila za vsako stran   25 točk
 1. Standardizirani opomniki nasprotni stranki, da plača določen znesek, izpolni neko obveznost ali opravi dejanje   10 točk

XIV Splošne določbe

Nagrada za porabljeno uro

Tar. št. 34.

Če po tarifnih določilih, kjer so določena nadomestila po porabljeni uri, ni drugače določeno, nadomestilo za porabljeno uro znaša 25 točk.

Tar. št. 35.

Za čakanje na obravnavo ali za čas razpravljanja sodišča, za odsotnost iz pisarne za čas potovanja in podobno, odvetniku pripada nadomestilo 25 točk za vsako začeto uro, vendar največ do 7 ur dnevno.

Zastopanje več oseb

Tar. št. 36.

 1. Ko odvetnik v istem postopku brani ali zastopa več oseb, mu pripada pravica do povišanih tarifnih točk za drugo in vsako naslednjo osebo za 10% - pod pogojem, da to povečanje lahko znaša največ 50%.

Znesek povišane nagrade se deli na enake dele gleda na število zastopanih oseb.

 1. Če obstaja očitno nesorazmerje v obrambi ali zastopanju ene stranke glede na druge stranke v postopku, katere zastopa ali brani isti odvetnik, lahko odvetnik s strankami sporazumno določi drug način obračuna stroškov.

Zvišanje in znižanje tarifnih točk

Tar. št. 37.

 1. Za posebno strokovno in specialistično znanje, katero zahteva pripravo na zadevo, posebno zahteven zadevo ali posebno odgovornost za opravljeno delo, se tarifne točke lahko zvišajo za 100%.

Posebna strokovnost in specialistično znanje se prizna posebno pri kompleksnih sporih ali postopkih ali posebnih vrst pogodb, če gre za potrebe poznavanja ali proučevanja tujega prava ali pravne literature, proučevanje ali obdelava strokovnih vprašanj iz področja tehnike, kemije, tehnologije, naravoslovja, fizičnih znanosti, medicine, družbenih znanosti, uporabe tujega jezika in podobno.

 1. Ob upoštevanju vseh okoliščin opravljenega dela in koristi, ki jih ima stranka, lahko odvetnik zniža tarifne točke za 50%.

Posebna ureditev glede nagrad za delo

Tar. št. 38

Pri ponujanje pravne pomoči se lahko odvetnik dogovori s pravno osebo ali osebo, ki opravlja samostojno dejavnost v pavšalnem znesku, razen za zastopanje pred sodiščem in državnimi organi.

Pogodbo o pravni pomoči v pavšalnem znesku se sklene pisno in mora vsebovati opis del, katere bo opravljal odvetnik za stranko.

Pogodbo mora odvetnik prijaviti Hrvaški odvetniški zbornici.

Tar. št. 39.

Odvetnik in stranka lahko določita višino nagrade za delo odvetnika.

Pogodba je veljavna le, če je zapisana v pisni obliki. Pogodba ne obvezuje sodišča pri določanju stroškov stranki, ki je uspela v sporu.

 1. V kazenskopravnih zadevah lahko odvetniki s stranko pismeno določijo nagrado za delo na podlagi urne postavke, katera je lahko večja, vendar ne manjša od nadomestila iz Tar. št. 34.
 1. V premoženjskopravnih zadevah lahko odvetniki s stranko pismeno določijo nagrado za delo na podlagi urne postavke, katera je lahko večja, vendar ne manjša od nadomestila iz Tar. št. 34.
 1. V premoženjskopravnih zadevah lahko odvetniki s stranko pismeno določijo nagrado za delo, v razmerju z uspehom v postopku oz. s pravnimi deli, ki jih opravi za stranko. Zgornja meja dogovorjenega odstotka ne more biti večja od 30% od skupno doseženega uspeha.

Tar. št. 40.

Za ponujanje pravne pomoči v tujini hrvaškemu državljanu ali hrvaški pravni osebi, ima odvetnik pravico zahtevati nadomestilo stroškov in nagrado po tarifi, ki velja na ozemlju v katerem je zastopal stranko, tudi če je zastopanje opravljeno pismeno.

Tar. št. 41.

V neocenljivih zadevah, v katerih vrednost storitve s Tarifo ni izrecno določena (npr. ugotovitvena tožba), a se vrednost zadeve spore ne more določiti na drug način, ima odvetnik pravico do nagrade za vsako izvedeno storitev:

 1. V postopku pred okrajnim sodiščem in organi v višini   50 točk
 1. V postopku pred okrožnim sodiščem in gospodarskim sodiščem ter organi istega ranga v višini od 100 točk
 1. V postopku pred Vrhovnim sodiščem Republike Hrvaške in državnimi telesi istega ranga   500 točk

Tar. št. 42.

Na vse opravljene storitve ima odvetnik pravico obračunati pripadajoči davek na dodano vrednost.

Tar. št. 43.

Ocena in plačilo stroškov na breme nasprotne stranke ne vpliva na obračun stroškov med odvetnikom in stranko za opravljeno delo in izdatke v zvezi z opravljenim delom.

Na zahtevo stranke je odvetnik dolžen sestaviti pisni obračun nadomestil za opravljeno delo in končnih izdatkov, s predložitvijo Tarife.

Odvetnik, katerega Hrvaška odvetniška zbornica imenuje kot zastopnika ali zagovornika stranke iz socialnega razloga, nima pravice od stranke zahtevati nagrado za zastopanje.

DRUGO POGLAVJE

XV Nadomestilo stroškov

Tar. št. 44.

Odvetniku pripada nadomestilo stroškov za stvarne izdatke, kateri so bili potrebni za opravilo zaupanih mu storitev.

V stroške, kateri se morajo nadomestiti po določbah Tarife, spadajo tudi izdatki za poštne, telefonske in bančne storitve ter ostali stroški.

Tar. št. 45.

Za opravljanje storitev izven sedeža odvetniške pisarne, odvetniku pripada nadomestilo potnih stroškov za prevoz ter stvarni stroški, katere ima odvetnik v odsotnosti iz odvetniške pisarne.

Tar. št. 46.

Odvetnik ima pravico do nadomestila stroškov prevoza v višini cene karte za I. razred ekspresnega vlaka ali ladje, letalsko karto za poslovni razred in za spalnik v vlaku oz. kabino na ladji, če mora opraviti potovanje ponoči. Nadomestilo iz predhodnega odstavka pripada odvetniku v višini potnih stroškov prevoza za potovanje po najkrajši možni poti.

Za uporabo lastnega avtomobila odvetniku pripada nadomestilo v višini 30% cene za liter

95-oktanskega bencina za vsak prevožen kilometer.

Tar. št. 47.

Odvetnik ima pravico obračunati dnevnico v višini dnevnice sodnika Okrajnega sodišča na področju, na katerem se nahaja odvetniška pisarna. Če mora odvetnik ostati na poti izven sedeža pisarne več kot en dan ali mora prenočiti v hotelu, ima odvetnik pravico na plačilo dnevnice in stroškov hotelske namestitve, razen hotela s petimi zvezdicami.

TRETJE POGLAVJE

XVI Uporaba tarife

Tar. št. 48.

Za dela, opravljena do začetka veljavnosti te tarife, se uporablja tarifa objavljena v Narodnih novinah št. 69/93 s spremembami, objavljenih v Narodnih novinah št. 87/93, 16/94 in 11/96 ter objavljenih v Narodnih novinah 91/2004, s spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Narodnih novinah 37/05 in 59/07.

XVII Način sprejetja tarife in sprememba vrednosti točk

Tar. št. 49.

Tarifa o nagradah in nadomestilu stroškov za delo odvetnika določa Upravni odbor Hrvaške odvetniške zbornice.

Vrednost točk določa Izvršni odbor Hrvaške odvetniške zbornice.

Na novo določene vrednosti točk začnejo veljati z dnem objave v »Narodnih novinah«.

Tar. št. 50.

Vrednost točke znaša 10,00 kun.

XVIII Razlaga o uporabi tarife

Upravni odbor Hrvaške odvetniške zbornice ali organ, katerega določi Upravni odbor daje pojasnila o uporabi tarife in njeno tolmačenje.

Razlaga ali mnenja za uporabo Tarife se dajejo na zahtevo stranke, odvetnika, sodišča ali drugega pooblaščenega organa v RH ali zunaj RH.

XIX Začetek veljavnosti tarife

Tarifa začne veljati z dnem objave v »Narodnih novinah«.

Številka: 7460/2009

Zagreb, 12. novembra 2009

PREDSEDNIK HRVAŠKE ODVETNIŠKE ZBORNICE

Leo Andreis

Članstva


logo_main