202203.17
Off
0

Oporezivanje fizičkih osoba u RH

POREZ NA DOHODAK Kod oporezivanja fizičkih osoba poreznim obveznikom može se smatrati fizička osoba koja ostvaruje dohodak ili nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Pritom je moguće zajedničko stjecanje dohotka na način da svaka fizička osoba,  u skladu s udjelom dohotka, predstavlja zasebnog poreznog…

202203.03
Off
0

Kratki pregled poreznog sustava RH

PRAVNE OSOBE Porez na dobit Trgovačko društvo i druga pravna osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi obveznik je plaćanja poreza na dobit, a porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident). Dobit se utvrđuje prema računovodstvenim propisima…

202112.23
Off
0

Oporezivanje isplate neto dobiti pravnim i fizičkim osobama, rezidentima Republike Njemačke

Ostvarena neto dobit koju poduzeće sa sjedištem u R. Hrvatskoj ostvari obavljanjem djelatnosti i odluči isplatiti članu društva / osnivaču oporeziva je ili porezom na dobit po odbitku (za pravne osobe ) ili porezom na dohodak od kapitala (za fizičke osobe) . Za članove društva koji su porezni rezidenti RH u potpunosti se primjenjuje tuzemno…

202107.08
Off
0

Oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti hrvatskog trgovačkog društva njemačkim poreznim rezidentima

U današnjoj praksi, čest je slučaj da u Republici Hrvatskoj djeluju trgovačka društva čiji su vlasnici fizičke ili pravne osobe rezidenti Republike Njemačke. U nastavku se daje pregled poreznih stopa koje se primjenjuju kod oporezivanja isplate dividendi u slučaju kada je vlasnik hrvatskog trgovačkog društva pravna ili fizička osoba njemački porezni rezident. I. Oporezivanje ostvarene…

202106.30
Off
0

Porezne pogodnosti oporezivanja dobiti iz poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Trgovačko društvo je po definiciji poslovni subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Najčešći oblik trgovačkog društva koji se pojavljuje u hrvatskoj praksi je društvo s ograničenom odgovornošću , a minimalni temeljni kapital potreban za osnivanje tog društva iznosi 20.000 HRK što iznosi…

202106.21
Off
0

Porezne posebnosti i razlike u Njemačkoj i Hrvatskoj

U nastavku iznosimo porezne posebnosti, odnosno razlike Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske glede nameta na nekretninama, poreza na nasljedstvo te porezne obveze ovisno o rezidentnosti obveznika. Razlike u uređenjima navedenih država nisu zanemarive, stoga dio razlika iznosimo u nastavku teksta. Nameti glede nekretnina U Republici Hrvatskoj vlasnici nekretnina ne plaćaju godišnji porez na nekretnine,…

202103.08
Off
0

Poslovno putovanje za vrijeme korona mjera

Mjere uvedene uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) uvelike otežavaju kretanje ljudi preko graničnih prijelaza, međutim vlada Republike Hrvatske uvela je blaže mjere za osobe koje putuju iz poslovnih razloga. U skladu s tim, od 28. veljače 2021. g. osobe koje putuju iz država/regija članica Europske unije/Europskog gospodarskog prostora iako dolaze s područja zemalja koje ne…

202101.25
Off
0

Elektronička javna dražba

Mogućnost provođenja elektroničke javne dražbe je relativna novina u hrvatskom pravosuđu, koja je uvelike povećala transparentnost postupka sudjelovanja u javnoj dražbi i olakšala sudjelovanje u istoj na daljinu. Kada se u ovršnom, stečajnom ilidrugom sudskom postupku naloži prodaja nekretnina ili pokretnina javnom dražbom, sud odnosno drugo nadležno tijelo, nalaže provođenje javne dražbe elektroničkim putem Financijskoj…

202012.02
Off
0

Mogućnosti naplate od dužnika u stečaju

Stečajni postupak pokreće se u pravilu prijedlogom dužnika ili vjerovnika. Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, tada sud donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje se objavljuje na e-Oglasnoj ploči. Navedeno rješenje mora sadržavati poziv vjerovnicima da stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objave rješenje o otvaranju…