201904.17
Off
0

VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE

(ETAŽNO VLASNIŠTVO) SUVLASNIŠTVO I UPRAVLJANJE NEKRETNINOM Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (dalje u tekstu: ZV) svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima. Način donošenja odluka ovisi o tome je li riječ o poslovima redovite ili izvanredne…

201410.09
Off
0

Optanti i njihova imovina

Po završetku drugog svjetskog rata, a nakon potpisa Ugovora o miru između tadašnje Jugoslavije i Italije 1947.godine, počinju masovnija iseljavanja  sa područja  nad kojima je uspostavljen suverenitet tadašnje Jugoslavije (Istra, Rijeka, i dijelovi Dalmacije). Navedena iseljavanja su se odvijala na tri načina : putem opcija, zatim otpustom iz državljanstva i ilegalnim iseljavanjem, pa otuda i…

201410.01
Off
0

INSTITUT SKRBNIŠTVA U RH

U Republici Hrvatskoj institut skrbništva uređen je Obiteljskim zakonom, koji ga definira kao oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Štićenici- osobe pod skrbništvom mogu dakle biti maloljetne i punoljetne osobe. Maloljetnim osobama…

201409.15
Off
0

PRIPAJANJE I SPAJANJE DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Statusne promjene društava s ograničenom odgovornošću do kojih dolazi pripajanjem i spajanjem društava, uređene su u Hrvatskoj Zakonom o trgovačkim društvima. Pripajanje O pripajanju govorimo kada se jedno ili više društava s ograničenom odgovornošću pripaja drugome društvu s ograničenom odgovornošću bez provođenja postupka likvidacije prijenosom cijele imovine pripojenih društava drugome društvu – preuzimatelju u zamjenu…

201408.20
Off
0

ISTUPANJE ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

U slučaju istupanja člana, prestaje njegovo članstvo u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. Istupanje člana iz društva načelno je povezano sa opravdanim razlogom za istupanje. To stoga što član može napustiti društvo i tako da proda svoje udjela u društvu, ako istome nisu postavljena posebna ograničenja. Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) predviđa…

201408.09
Off
0

STEČAJNI POSTUPAK

Osnovni je cilj stečajnog postupka prvenstveno maksimalno namirenje vjerovnika, a potom osiguranje normalnih daljnjih uvjeta poslovanja za dužnika. Pokretanje i otvaranje stečajnog postupka trebalo bi koristiti i vjerovnicima dužnika i samom dužniku, međutim u velikom broju slučajeva stečajni postupak bude prekasno pokrenut, u trenutku kada dužnik više nema gotovo nikakve imovine. I sada na tržištu…

201407.07
Off
0

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Razlika privremenog zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju sastoji se u tome da je kod privremenog zapošljavanja, posrednik u zapošljavanju i poslodavac radniku, dok kod posredovanja u zapošljavanju radnik sklapa ugovor o radu izravno sa trećom osobom, koja postaje poslodavac, a posrednik naplaćuje svoju uslugu dovođenja u svezu radnika i poslodavca. Privremeno zapošljavanje Poslove privremenog zapošljavanja…

201406.05
Off
0

UPUĆIVANJE RADNIKA NA RAD U ZEMLJE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

Od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji hrvatski poduzetnici i radnici imaju pravo koristiti temeljne slobode na kojima počiva unutarnje tržište Europske Unije, odnosno temeljne slobode pružanja usluga i kretanja osoba na cjelokupnom teritoriju Europske Unije. U praksi se međutim sve češće postavlja pitanje kako doista uputiti radnika da za poslodavca izvrši određeni posao u inozemstvu….

201405.08
Off
0

PRETVORBA NEKADAŠNJEG PRAVA UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA U PRAVO VLASNIŠTVA

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku ZV) koji je stupio na snagu 01.01.1997.g., za nekad upisano društveno vlasništvo u zemljišnim knjigama s upisanim pravom upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja, ako su ti upisi provedeni do dana stupanja na snagu ZV-a, uzima se da su isti upisi prava vlasništva. Međutim te se…