202001.15
Off
0

Odgovornost prodavatelja za pravne nedostatke stvari

Pravni nedostaci nazivaju se još i nematerijalni nedostaci stvari. Prodana stvar ima pravni nedostatak ako na njoj postoji neko pravo treće osobe koje isključuje ili ograničuje kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obaviješten, niti je pristao uzeti stvar opterećenu tim pravom. Prodavatelj odgovara za pravne nedostatke stvari i u slučaju kad postoje posebna…

201912.09
Off
0

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim se imovinskim interesima dužan brinuti prouzroči štetu, kaznit će…

201910.28
Off
0

POREZNI TRETMAN KUPNJE NEKRETNINA U RH OD STRANE DRŽAVLJANA ČLANICA EU

Ako kao državljani država članica Europske unije namjeravate na području RH steći vlasništvo kuće za odmor ili neke druge vrste nekretnine , bilo za privatne bilo za poslovne svrhe , vaša transakcija kupoprodaje u RH podliježe plaćanju određene porezne obveze , o čemu više možete saznati u nastavku teksta. Fizičke osobe , državljani članica EU…

201906.03
Off
0

PONUDA I PRIHVAT PONUDE – SKLAPANJE UGOVORA NA DALJINU

Hrvatski zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, dalje u tekstu ZOO) uređuje prava i obveze ponuditelja i ponuđenika prilikom davanja i prihvaćanja ponuda, te oblik i način slanja ponude i prihvata ponude. U današnje vrijeme većina komunikacije između poslovnih partnera i ugovornih strana odvija se elektroničkim putem. Stoga se postavlja pitanje…

201904.17
Off
0

VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE

(ETAŽNO VLASNIŠTVO) SUVLASNIŠTVO I UPRAVLJANJE NEKRETNINOM Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (dalje u tekstu: ZV) svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima. Način donošenja odluka ovisi o tome je li riječ o poslovima redovite ili izvanredne…

201904.03
Off
0

Načini stjecanja prava vlasništva u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko načina stjecanja prava vlasništva na stvarima, i to: na temelju pravnog posla, na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem, te na temelju zakona. Za stjecanje prava vlasništva moraju biti ispunjene opće pretpostavke propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – a to je sposobnost stvari da bude…

201810.15
Off
0

Zalog kao osiguranje tražbine u hrvatskom pravu

Založno pravo u hrvatskom pravu uređuju odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Navedeni zakon sadrži opća pravila, međutim založno pravo uređuje i čitav niz drugih zakona poput Ovršnog zakona te Zakona o obveznim odnosima koji sadrže posebne propise. Ovdje će se staviti naglasak na dobrovoljno založno pravo na nekretninama, kojima privatnopravni subjekti u…

201711.07
Off
0

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI

Hrvatski Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) utvrđuje pravila o odgovornosti prodavatelja u slučaju kada predmet prodaje ima materijalne nedostatke.             OPĆE ODREDBE O MATERIJALNIM NEDOSTACIMA Prodavatelj će načelno biti odgovoran za materijalne nedostatke stvari neovisno o tome je li za njih znao, uz iznimku zakonom propisane mogućnosti ugovornog isključenja odgovornosti prodavatelja….

201701.26
Off
0

TUŽBA NUŽNIH NASLJEDNIKA U SLUČAJEVIMA KADA IM JE NJIHOVO NASLJEDNO PRAVO POVRIJEĐENO

Pravo nasljeđivanja u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o nasljeđivanju. Ukoliko oporučitelj odluči slobodno raspolagati svojom imovinom na način da uskrati nasljedno pravo nekom od svojih bližih srodnika, istima Zakon, kao opreku danoj slobodi oporučitelja, pruža mogućnost ostvarenja prava na nužni dio. Glede pojma nužnog dijela, treba istaknuti kako isti predstavlja određeni zakonski dio onog…