Agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje agencijskih radnika u inozemstvo

Agencija za privremeno zapošljavanje

Rad agencije za privremeno zapošljavanje u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o radu. Prema članku 44. stavku 1. spomenutog zakona agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisniku) za privremeno obavljanje poslova.

Ustupljeni radnik je radnik kojeg agencija zapošljava radi ustupanja korisniku. Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Uz poslove ustupanja radnika, agencija može obavljati i djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da za to posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu te da je upisana u odgovarajuću evidenciju ministarstva.

Zakon o radu ne sadrži odredbe o postupku osnivanja, već je postupak osnivanja propisan Zakonom o trgovačkim društvima, odnosno Zakonom o obrtu, ovisno o tome hoće li agencija biti osnovana kao trgovačko društvo ili obrt. Odluka o tome je na samom osnivaču agencije za privremeno zapošljavanje. Također je bitno napomenuti, kako agencija za privremeno zapošljavanje mora poslove ustupanja radnika korisnicima obavljati kao jedinu djelatnost (osim djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem).

Agencija sa radnikom sklapa ugovor o radu, a sa korisnikom agencija sklapa ugovor o ustupanju radnika. Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

Također, agencija je ta koja vrši obračun i isplatu plaće, potrebne prijave radnika kod nadležnih tijela, plaća sva porezna davanja i doprinose i slično, temeljem obračuna za isplatu plaće koji agenciji dostavlja korisnik. Plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti manji od plaće ili nepovoljniji od uvjeta rada radnika zaposlenih kod korisnika na istim poslovima.

Ustupanje agencijskih radnika u inozemstvo

Agencija za privremeno zapošljavanje ovlaštena je radnike ustupati i u inozemstvu. U tom slučaju u ugovoru između agencije i korisnika, osim obaveznih dijelova iz čl. 45. Zakona o radu, mora sadržavati i dodatne odredbe. Najprije, obavezni dijelovi pisanog ugovora o ustupanju između agencije i korisnika, uz opće uvjete poslovanja agencije, su podaci o broju ustupljenih radnika koji su potrebni korisniku, razdoblje na koje se ustupaju radnici, mjesto rada, poslovi koje će ustupljeni radnici obavljati, način i razdoblje u kojem korisnik mora ispostaviti agenciji obračun za isplatu plaće, propisi koji se kod korisnika primjenjuju na utvrđivanje plaće, te podaci o osobi koja je ovlaštena zastupati korisnika prema ustupljenim radnicima.

Dodatne odredbe koje ugovor o ustupanju korisniku u inozemstvu mora sadržavati, a koje su propisane čl. 45. st. 3. Zakona o radu su podaci o zakonodavstvu koje se primjenjuje na radni odnos ustupljenog radnika, pravima ustupljenog radnika koja se ostvaruju na temelju ovoga i drugih zakona Republike Hrvatske i koja je korisnik dužan osigurati ustupljenom radniku te obvezi plaćanja troškova vraćanja u zemlju.

Više o temi : Agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje agencijskih radnika u inozemstvo