Mogućnosti naplate od dužnika u stečaju

Stečajni postupak pokreće se u pravilu prijedlogom dužnika ili vjerovnika.
Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka,
tada sud donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje se objavljuje
na e-Oglasnoj ploči. Navedeno rješenje mora sadržavati poziv vjerovnicima
da stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objave
rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Ukoliko stečajni vjerovnici u tom
roku ne prijave svoje tražbine tada gube mogućnost naplate svojih tražbina.
Ukoliko imate neku svoju tražbinu prema dužniku koji je nesposoban za
plaćanje ili koji je prezadužen, a nemate iskustva i dovoljnog poznavanja
stečajnog zakona, bilo bi dobro angažirati odvjetnika na vrijeme radi
spomenutog roka i na taj način pokušati naplatiti svoju tražbinu. Ili drugim
riječima, jako je bitno nužno reagirati bez odgode zbog opasnosti od gubitka
prava na naplatu svojih tražbina.

Stečajni vjerovnici su osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja
stečajnoga postupka imaju koju imovinskopravnu tražbinu prema njemu.
Oni se prema svojim tražbinama razvrstavaju u isplatne redove. Vjerovnici
kasnijeg isplatnog reda mogu se namiriti tek nakon što budu u cijelosti
namireni vjerovnici prethodnog isplatnog reda. Stečajni vjerovnici istoga
isplatnog reda namiruju se razmjerno veličini svojih tražbina. Tražbine viših
isplatnih redova imaju prednost u namirenju prije tražbina nižih isplatnih
redova.

Stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u
stečajnom postupku. Nakon otvaranja stečajnoga postupka pojedini stečajni
vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti ovrhu ili osiguranje na dijelovima
imovine koja ulazi u stečajnu masu niti na drugoj imovini dužnika.

Nakon otvaranja stečajnoga postupka stečajni upravitelj je dužan cjelokupnu
imovinu koja ulazi u stečajnu masu odmah preuzeti u posjed i njome
upravljati.

Prijava tražbina stečajnih vjerovnika podnosi se stečajnom upravitelju koji
će potom sastaviti popis svih tražbina radnika i prijašnjih dužnikovih radnika
dospjelih do otvaranja stečajnog postupka u bruto i neto iznosu. Ako radnik
ili prijašnji dužnikov radnik nije prijavio tražbinu, smatrati će se da je
tražbinu prijavio u skladu s popisom koji je sastavio stečajni upravitelj.
Tražbine vjerovnika nižih isplatnih redova prijavljuju se samo na poseban
poziv suda. Stečajni upravitelj dužan je na propisanom obrascu sastaviti
tablicu prijavljenih tražbina koja će se objaviti na e-Oglasnoj ploči, a prijave
tražbina i isprave izložiti će se u pisarnici suda na uvid sudionicima nakon
isteka roka za prijavu tražbina.

Sljedeći korak je održavanje ispitnog ročišta na kojem se ispituju prijavljene
tražbine. Stečajni upravitelj je dužan očitovati se priznaje li ili osporava
tražbinu. Sud sastavlja tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku prijavljenu
tražbinu unosi u kojoj mjeri je utvrđena prema svom iznosu i redu, odnosno
tko je tražbinu osporio. Na temelju tablice ispitanih tražbina sud donosi
Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama koje se objavljuje na e-Oglasnoj ploči.

Namirenje stečajnih vjerovnika (dioba) provodi se nakon ispitnog ročišta i
nakon izvještajnoga ročišta. Stečajni upravitelj dužan je bez odgode unovčiti
imovinu koja ulazi u stečajnu masu. Imovina se prodaje javnim
prikupljanjem ponuda, slobodnom pogodbom ili javnim nadmetanjem. Diobe
prema priljevu gotovog novca obavlja stečajni upravitelj.

U konačnici, sud sve objave vezano za stečajni postupak vrši putem
interneta a koje objave je jako bitno redovito pratiti.