Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili treću osobu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana obvezuje se da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na temelju tog ugovora, te stvari ili prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju strogo je formalni ugovor, što znači da mora biti sklopljen u pisanom obliku, te ovjeren od strane nadležnog suda ili solemniziran od strane javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Pridržaj prava stvarnog tereta

Specifičnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kojim primatelj uzdržavanja daje nekretninu jest mogućnost da se u njegovu korist na toj nekretnini osnuje stvarni teret uzdržavanja. Na taj način primatelj uzdržavanja ovlašten je zahtijevati uzdržavanje od svake osoba koja je svagdašnji vlasnik nekretnine, odnosno od osobe koja će vlasnikom nekretnine tek postati.

Raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju primjenjuju se odredbe o raskidu ugovora o doživotnom uzdržavanju, što znači da se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju može raskinuti sporazumno i to čak i nakon što je počelo njegovo ispunjenje, ali i jednostrano, ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv ili ako druga strana ne ispunjava svoje ugovorne obveze.

Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor

Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike, ako oni na to pristanu. Ukoliko oni na to ne pristanu, ugovor se raskida. U tom slučaju nasljednici davatelja uzdržavanja nemaju pravo zahtijevati naknadu za već dano uzdržavanje, te moraju vratiti primatelju uzdržavanja sve što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora. Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju vratiti ono što je na temelju ugovora stekao davatelj uzdržavanja, dužni su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog. Iznos naknade određuje sud po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te prava koja primatelj uzdržavanja ostvaruje na temelju stvarnog tereta.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju u praksi se često zloupotrebljavao od strane davatelja uzdržavanja tako što bi on stekao vlasništvo nekretnine primatelja uzdržavanja, a ne bi ga doista uzdržavao. Još jedan od načina na koji se primatelj uzdržavanja može osigurati jest osnivanje osobne služnosti stanovanja na nekretnini.

Više o temi: Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju