Kratki pregled poreznog sustava RH

PRAVNE OSOBE
Porez na dobit

Trgovačko društvo i druga pravna osoba rezident Republike Hrvatske koja
gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti,
dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi obveznik je
plaćanja poreza na dobit, a porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinica
inozemnog poduzetnika (nerezident).

Dobit se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i
rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema
odredbama Zakona o porezu na dobit. Poreznu osnovicu poreznog obveznika
rezidenta čini dobit ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu, a poreznu osnovicu
nerezidenta čini samo dobit ostvarena u tuzemstvu. U nju ulazi i dobit od
likvidacije ili drugog postupka kojim porezni obveznik okončava poslovanje
sukladno posebnim propisima, prodaje, promjene pravnog oblika i podjele
poreznog obveznika.

Stopa poreza na dobit iznosi 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni
prihodi do 995.421,06 EUR, ili 18% ukoliko su u poreznom razdoblju
ostvareni prihodi jednaki ili veći od 995.421,06 EUR.

Osobni odbitak (fizička osoba)

Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka, a osnovica
osobnog odbitka iznosi 530,90 EUR.

Porezni obveznik može svoj osobni odbitak uvećati za odbitak za
uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu i to za fizičke osobe
kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji
se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze 3.185,40 EUR.

OSOBNI ODBITAK NEREZIDENTA:

Nerezidenti mogu u poreznom razdoblju odbiti osobni odbitak u visini
osnovnoga osobnog odbitka prilikom obračuna predujma poreza na dohodak
od nesamostalnog rada ili u godišnjem obračunu poreza.

Rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora,
osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvari dohodak od
nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, može u godišnjem obračunu
poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u
posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i
osobni odbitak za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim
ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini
najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u
poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi
članici čiji je rezident.

Porezno priznati troškovi (odnosi se na pravne osobe i fizičke osobe
obrtnike/ samostalne djelatnosti)
Porezno priznati troškovi jesu svi oni troškovi (rashodi) koji zapravo služe
obavljanju djelatnosti, odnosno može se dokazati izravna korelacija između
ostvarivanja prihoda i tih rashoda.
Ti troškovi između ostalog mogu biti: terenski dodatak, naknadu za
korištenje privatnog automobila u službene svrhe, otpremnina zbog odlaska
u mirovinu, dar djelatniku u novcu na ime božićnice ili neke druge naknade,
troškovi korištenja službenog mobitela, nagrade za dobar rad, pa se tako
djelatnicima mogu isplatiti sljedeće uz neoporezivu isplatu prigodne nagrade
(božićnice, regresa i sl.) do 663,62 EUR, nagrada za radne rezultate
(dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 995,43 EUR, naknada
za topli obrok 796,44 – sve na godišnjoj razini.

U ove troškove su uključene i naknade za troškove redovite skrbi djece
radnika do visine stvarnih izdataka, premije dodatnog i dopunskog
osiguranja radnika do 331,81 EUR godišnje, naknada troška za prijevoz
na posao i s posla te korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe,
potpore za novorođenče. U navedeno se mogu ubrojiti i radna odjeća i
obuća, pa primjerice službena odjeća odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i
drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu također predstavlja priznati trošak
– ukoliko je tako propisano Pravilnikom.

Dohodak od kapitala i porez na dividendu –
ODNOSI SE NA FIZIČKE OSOBE GRAĐANE

Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, kapitalni
dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih
dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su
ostvareni u poreznom razdoblju.

Porez na dohodak od kapitala po osnovi primitaka od dividendi plaća se po
odbitku po stopi od 10%.
Isplatitelj je obvezan za oporezive dividende podnijeti Obrazac JOPPD na

dan isplate/sljedeći radni dan, a za neoporezive isplate do 15. idućeg
mjeseca, s propisanim oznakama.

Ustup poslovnog udjela u društvu (PRAVNE I FIZIČKE
OSOBE)

Poslovni udio u društvu moguće je prenositi s jedne osobe na drugu, bilo da
je riječ o pravnoj bilo o fizičkoj osobi.

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku
javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi (solemnizira) javni
bilježnik, bez obzira na to radi li se o kupoprodaji, darovanju ili nekom
drugom pravnom poslu koji ima za posljedicu prijenos poslovnog udjela. U
slučaju nasljeđivanja, za prijenos poslovnog udjela potrebno je pravomoćno
rješenje o nasljeđivanju. Bitno je istaknuti da ustup/prijenos poslovnog
udjela u društvu ne podliježe oporezivanju, međutim samo u slučaju ako je
ugovoren prijenos bez naknade ili ako je prijenos nastao nakon dvije godine
od stjecanja ili ako nema razlike u cijeni.

Zabrana dvostrukog oporezivanja (Hrvatska i Njemačka)
– za pravne osobe

U svrhu zaštite od dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska i Savezna
Republika Njemačka, sklopile su Ugovor između Republike Hrvatske i
Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
porezima na dohodak i na imovinu.

Sukladno navedenom ugovoru, dobit od poslovanja društva jedne države
ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako društvo posluje u
drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi.
Ako društvo posluje na taj način, dobit društva može se oporezivati u toj
drugoj državi ugovornici, ali samo onaj iznos dobiti koji se može pripisati toj
stalnoj poslovnoj jedinici.
Što se tiče dividendi, dividende koje društvo rezident države ugovornice plaća rezidentu
druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj
državi.

Međutim, takve dividende mogu se oporezivati i u državi ugovornici čiji je
rezident društvo koje plaća dividende, i to prema zakonima te države, ali
ako je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, tada
porez ne smije biti veći od:
a) 5% od bruto-iznosa dividendi ako je stvarni korisnik društvo (ali ne
društvo osoba) koje izravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje
isplaćuje dividende;
b) 15% od bruto-iznosa dividendi u svim ostalim slučajevima.