Oporezivanje osoba u Republici Hrvatskoj

U osobnom poreznom obvezniku porezni obveznik može biti fizička osoba koja ostvaruje dohodak ili nasljednik svih poreznih obveza na dohodak umrle osobe do smrti. Pri tome je moguće zajedničko stjecanje dohotka na način da se svaka fizička osoba prema udjelu u dohotku smatra samostalnim poreznim obveznikom.

Porezom na dohodak oporezuju se dohoci ostvareni u Republici Hrvatskoj, rezidenti i nerezidenti. Rezidenti su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno mjesto boravka u Republici Hrvatskoj ili ostvaruju dohodak u Republici Hrvatskoj. Nerezidenti su oni koji dohodak ostvaruju u Republici Hrvatskoj, iako nemaju prebivalište niti uobičajeno mjesto boravka u zemlji. Treba naglasiti da se domaći dohodak nerezidenata oporezuje prema načelu “domaćeg dohotka”, dok se domaći i strani dohodak rezidenata oporezuje. Moguće je oporezivati dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, kapital, imovinu i imovinska prava i dr. koji čine poreznu osnovicu i umanjiti ga kroz osobni odbitak za rezidente i nerezidente.

STOPA: odnosi se samo na dohodak od nesamostalnog rada ili samostalne djelatnosti (ne i za oporezivanje dohotka od imovine i kapitala

  1. 20% do 47.780,28 EUR godišnje
  2. 30% preko 47.780,28 EUR godišnje

Pojedinci koji zarađuju prihod u drugoj državi članici

Pitanje oporezivanja u slučajevima kada pojedinac ostvaruje dohodak izvan svoje zemlje prebivališta ili uobičajenog boravišta uglavnom se rješava bilateralnim ugovorima o dvostrukom oporezivanju između država članica, koji ne diskriminiraju radnike koji zarađuju u drugim državama članicama u smislu slobodnog kretanja. od radnika postati.

​​POREZ NA NASLJEĐE I DAROVE

U slučaju oporezivanja nasljedstava i darova, porezni obveznik je svaka fizička ili pravna osoba koja je u Republici Hrvatskoj besplatno naslijedila, primila ili na drugi način stekla imovinu. Na nasljedstva i darove plaća se porez od 4%, a na darove na nekretnine 3%. Porez na nasljedstva i darove plaća se prema Zakonu o lokalnim porezima na gotovinu, dugove i vrijednosne papire (vrijednosne papire) i pokretnine ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnine veća od 6.636,14 EUR na dan utvrđivanja porezne obveze.

Naslijeđene i darovane nekretnine

Kod stjecanja nekretnine nasljeđivanjem ili darovanjem, oslobođenje od plaćanja poreza moguće je za sljedeće osobe:

  1. Bračni drugovi, izvanbračni drugovi, formalni i neformalni partneri, potomci i preci u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji korisnika ili darovatelja
  2. Pravna i fizička osoba koja Republici Hrvatskoj ili subjektu lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje ili daje na raspolaganje nekretninu bez naknade ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom
  3. Bivši supružnici, bivši izvanbračni drugovi te bivši formalni i neformalni partneri u reguliranju svojih financijskih prilika.

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Stjecanjem nekretnine, kupnjom, nasljeđivanjem ili drugim oblikom stjecanja nekretnine, fizička osoba postaje porezni obveznik poreza na promet nekretnina. Izuzetak su nekretnine u sustavu PDV-a.

Porezna stopa iznosi 3% od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku kupnje, dok je oporeziva osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.

POREZ ZA KUĆE ZA ODMOR

Porez na kuće za odmor plaćaju jednom godišnje fizičke i pravne osobe. Prema odlukama općine, odnosno grada u kojem se nalazi kuća za odmor, ona se kreće od 0,66 do 1,99 EUR po četvornom metru korisne površine. Oslobađanje od ovog poreza moguće je ako sami ne možete koristiti kuću za odmor zbog ratnih šteta ili elementarnih nepogoda (npr. požar), zbog starosti i dotrajalosti, za vrijeme dok se u kući nalaze prognanici i izbjeglice ili ako kuća se iznajmljuje u turističke svrhe ili za promet nekretninama (presuda Upravnog suda).

NAJAM KUĆA ZA ODMOR

Nije rijetkost iznajmljivanje kuća za odmor u Republici Hrvatskoj. Pritom se mora obrazložiti oporezivanje dijela kuće za odmor koji vlasnik ne koristi sam već ga iznajmljuje drugima. Potrebno je razlikovati porez na dohodak koji se paušalno utvrđuje na temelju djelatnosti iznajmljivanja i porez na kuće za odmor koji se utvrđuje na temelju vlasništva nad kućom za odmor. Porez na dohodak plaća se poreznim razrezom nadležne ispostave financijske uprave u obliku umnoška broja ležaja, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kampu i/ili robinzonskom smještajnom objektu i iznos paušalnog poreza po krevetu ili po smještajnoj jedinici . Iznos paušalnog poreza ne može biti manji od 19,91 EUR niti veći od 199,08 EUR.

Prilikom pojašnjenja pitanja oporezivanja fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj, potrebno je istaknuti da hrvatsko nacionalno zakonodavstvo ne predviđa plaćanje poreza na imovinu na imovinu, niti plaćanje poreza na imovinu na nekretnine za fizičke osobe.