201409.15
Off
0

PRIPAJANJE I SPAJANJE DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Statusne promjene društava s ograničenom odgovornošću do kojih dolazi pripajanjem i spajanjem društava, uređene su u Hrvatskoj Zakonom o trgovačkim društvima.

Pripajanje

O pripajanju govorimo kada se jedno ili više društava s ograničenom odgovornošću pripaja drugome društvu s ograničenom odgovornošću bez provođenja postupka likvidacije prijenosom cijele imovine pripojenih društava drugome društvu – preuzimatelju u zamjenu za udjele u tome društvu. Društvo preuzimatelj postaje time univerzalni pravni sljednik pripojenog društva, ali tek nakon što se pripajanje upiše u sudski registar.

Pripajanje se provodi temeljem ugovora o pripajanju, s kojim se moraju suglasiti članovi svih društava koja sudjeluju u pripajanju. Za donošenje odluke o pripajanju zakon propisuje potrebnu većinu od ¾ danih glasova, dok se sama odluka donosi u formi javnobilježničkog akta.

Sam ugovor o pripajanju sklapaju uprave odnosnih društava, također u formi javnobilježničkog akta. Ugovorom se određuje nominalni iznos svakoga udjela koji član pripojenog društva dobiva u društvu preuzimatelju, a odstupanja od postojećih udjela u društvu preuzimatelju moraju se posebno predvidjeti.

Propisana je obveza objave poziva vjerovnicima društava koja sudjeluju u pripajanju da se jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa u registar, ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina. Vjerovnicima koji bi se javili u tome roku mora se dati odgovarajuće osiguranje.

Zakon propisuje solidarnu odgovornost članova uprave i (ako postoji) nadzornog odbora pripojenoga društva za naknadu štete, koju bi pripajanjem pretrpilo to društvo, njegovi članovi i vjerovnici.

Spajanje

Spajanje dvaju ili više društava podrazumijeva osnivanje novoga društva na koje prelazi cijela imovina svakoga od društava koja se spajaju u zamjenu za udjele u novome društvu, također bez provođenja postupka likvidacije. Dakle imovina društava koja se spajaju prelazi na novo društvo, a ona sama prestaju postojati upisom novog društva u sudski registar.

Obzirom da se na osnivanje, provedbu i učinke spajanja društava primjenjuju ista pravila koja reguliraju pripajanje, svako od društava koja se spajaju smatra se društvom kojega se pripaja, a novo društvo se smatra društvom preuzimateljem.

Društva koja se spajaju moraju podnijeti prijavu za upis u sudski registar novoga društva sudu na čijem području će biti sjedište tog novog društva. Nije potrebno posebno brisanje društava koja su se spojila u sudskom registru, a članovi društava koja su se spojila postaju članovi novoga društva upisom spajanja. Novo društvo nakon što bude upisano mora prijaviti spajanje društava radi upisa u odgovarajućim registrima spojenih društava.