Odvjetničke usluge obračunavaju se prema odvjetničkoj tarifi donesene od strane Hrvatske odvjetničke komore.

 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Na osnovi članka 18 i 19 Zakona o odvjetništvu (Narodne novine broj 9/94, 37/05 i 59/07), u svezi s čl. 3 i 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (Narodne novine broj 117/08) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore, nadležan temeljem čl. 70 st. 1 toč. 2 Statuta Hrvatske odvjetničke komore, na sjednici od 12. studenog 2009. godine donio je

TARIFU O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA*

GLAVA PRVA

Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih usluga i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Troškovi zastupanja su odvjetničke usluge, uvećane za porez na dodanu vrijednost i izdaci potrebni za izvršenje posla. Troškove zastupanja dužan je platiti naručitelj usluge (stranka).

 1. I Kazneni i prekršajni postupak

Sastavljanje podnesaka

Tbr. 1.

1.

Privatne tužbe i kaznene prijave, te prijave za počinjene privredne

prijestupe i prekršaje.                                                                                           50 bodova

2.

Zahtjevi oštećenika kao tužitelja za provođenje istrage ili podnošenje prijedloga radi provođenja istražnih radnji, te podizanje optužnih prijedloga i optužnica u ime oštećenika koji preuzimaju kazneni progon - po Tbr.4. toč.1. - prema težini kaznenih djela.

3.

Podnesci s navođenjem činjenica i obrazloženim dokaznim prijedlozima, te prijedlozi za izdvajanje nezakonitih dokaza iz spisa po Tbr. 4. toč. 1.

4.

Podnesci s obrazloženim odštetnim zahtjevom -                                                 50 bodova

5.

Ostali podnesci                                                                                                    25 bodova

Tbr. 2.

1.

Prijedlozi za odgodu izvršenja kazne, prekid izdržavanja kazne,

uvjetni otpust i brisanje osude                                                                             50 bodova

* Tarifa je objavljena u Narodnim novinama br. 148/09 od 11. prosinca 2009.

 

2.

Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe za pomilovanje                                              50 bodova

Zastupanje i obrana u predistražnom postupku

Tbr. 3.

1.

Za sudjelovanje u predistražnom postupku koji se vodi pred tijelima redarstvenih vlasti, odvjetniku kao branitelju ili zastupniku oštećenog kao tužitelju, pripada jednokratna nagrada kao za obranu iz Tbr. 4. toč. 1. prema djelu za koje se vodi postupak, te za drugi i svaki

sljedeći započeti sat prisutnosti u postupku naknada od                                     50 bodova

2.

Za radnje iz toč. 1 koje se izvode izvan suda, odvjetniku pripada, osim naknade po utrošenom satu, i naknada po Tbr. 34. te svi gotovi izdaci i naknada po Tbr. 45.

Obrana okrivljenog, zastupanje privatnog tužitelja, oštećenog i oštećenog kao tužitelja u istražnom postupku i na glavnoj raspravi

Tbr. 4.

1.Obrana optuženog i pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na raspravi pred sudovima ili sucem za prekršaje, zastupanje na ročištima kod suca izvršenja kazne, za svaki dan rasprave:

- za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna do

3 godine zatvora                                                                                                 100 bodova

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina zatvora                 200 bodova

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina zatvora               300 bodova

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 10 godina zatvora             400 bodova

- za obranu u privrednim prijestupima                                                               100 bodova

- za obranu pred sucem za prekršaje                                                                    50 bodova

- za obranu pred sucem za prekršaje ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastala izvršenjem ili prekršajnog djela - odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog predmeta odnosno imovinske koristi.

- za obranu u kaznenom postupku protiv pravnih osoba, prema visini predviđene novčane kazne, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1.

 Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki sljedeći započeti sat

odvjetniku pripada naknada od                                                                          50 bodova

2.

Obrana optuženog i zastupanje oštećenog kao tužitelja ili privatnog tužitelja:

- na sjednici vijeća drugog stupnja - kao za obranu pred sudom prvog stupnja

- na raspravi pred sudom drugog stupnja - kao za obranu pred sudom prvog stupnja s povišenjem od 25%

3.

U postupku prema maloljetniku, odvjetniku kao branitelju pripada ista nagrada kao za obranu po toč. 1. ovog tarifnog broja.

4.

Ako je poslije podignute optužnice, optužnog prijedloga ili privatne tužbe, a prije izvođenja dokaza na glavnoj raspravi, došlo do obustave postupka, ili do odgode glavne rasprave, odvjetniku pripada 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

5.

Za svaki obavljeni razgovor s okrivljenikom koji se nalazi u pritvoru

odvjetniku pripada nagrada od                                                                            50 bodova

te za drugi i svaki sljedeći započeti sat naknada od 50 bodova.

6.

Za prisutnost očevidima i rekonstrukcijama, kao i ostalim sudskim radnjama, koje sud izvodi izvan zgrade suda, odvjetniku pripada nagrada kao za obranu po toč. 1. ovog tarifnog broja kao i naknada po Tbr. 34. i 45.

7.

Odvjetniku koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti pripada

50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

8.

Odvjetniku koji zastupa oštećenog na raspravi u kaznenom postupku pripada 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Pravni lijekovi

Tbr. 5.

1.

Za žalbu okrivljenog protiv presude, privatnog tužitelja, oštećenog kao tužitelja, žalbu na rješenje kojim je odbijen prijedlog za izdvajanje iz spisa nezakonitih dokaza, žalbu na rješenja o upućivanju na izdržavanje kazane zatvora, te za žalbu protiv odluke o primjeni odgojno popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju u zavod za čuvanje i liječenje odvjetniku pripada ista nagrada kao po Tbr. 4., uvećana za 50%.

 2.

Za odgovore na žalbu protiv presude odvjetniku pripada 50% nagrade iz toč. 1 ovog tarifnog broja.

3.

Za žalbu protiv rješenja o provođenju istrage, rješenja o određivanju ili produljenju pritvora, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

4.

Za žalbe protiv odluke o trošku odvjetniku pripada nagrada od                       50 bodova.

5.

Za prigovore protiv optužnice odvjetniku pripada 75% nagrade iz Tbr.

4. toč. 1.

Izvanredna pravna sredstva

Tbr. 6.

1.

Prijedlozi za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti - nagrada kao za

žalbu protiv meritorne odluke.

2.

Prijedlozi za obnovu postupka, izvanredno preispitivanje pravomoćne presude izvanredno ublažavanje kazne, te žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga - nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

3.

Odgovori na gornje prijedloge - 50% nagrade iz Tbr. 4. toč. 1.

 1. II Parnični postupak

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 7.

Odvjetniku pripada nagrada za sastavljanje tužbe, protutužbe, prijedloga ili zahtjeva:

1.

Ako je vrijednost predmeta spora:

OD KUNA

0

DO KUNA

2.500,00

BODOVA

25

2.500,01

5.000,00

50

5.000,01

10.000,00

75

10.000,01

100.000,00

100

100.000,01

250.000,00

250

250.000,01

500.000,00

500

 

 Ako vrijednost spora prelazi iznos od 500.000,00 kn do iznosa od

5,000.000,00 kn, odvjetnik pored nagrade od 500 bodova ima pravo obracunati nagradu od 1 boda na svakih započetih 1.000,00 kn. Iznad vrijednosti spora od 5,000.000,00 kn do iznosa od 10,000.000,00 kn za svaki započetih 2.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati nagradu od 1 boda. Iznad vrijednosti spora od 10,000.000,00 kn za svakih započetih 5.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati nagradu od 1 boda, ali ne više od 10.000 bodova.

2.

Odvjetniku pripada jednokratna nagrada za cijeli prvostupanjski

postupak, bez obzira na broj radnji koje je poduzeo, u visini od               200 bodova

u slijedećim postupcima:

- radi smetanja posjeda

- radi služnosti

- iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja)

- radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka

- za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, te o tome s kime će

živjeti maloljetna djeca

- iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), osim u procjenjivim predmetima na koje se primjenjuje Tbr.7 toč. 1

- za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja

3. U sporovima:

- iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava nagrada

po Tbr. 7. toč. 1., ali ne manje od                                                                      50 bodova

- za    utvrđivanje    rente    kao    vrijednost    spora    uzima    se    iznos petogodišnje rente.

4.

Za tužbe na izdavanje platnog naloga na osnovi računa ili izvoda iz poslovnih knjiga odvjetniku pripada 50% nagrade iz toč. 1. ovog

tarifnog broja, ali ne više od                                                                              100 bodova

5.

Za tužbu na izdavanje mjeničnih, čekovnih i platnih naloga na osnovi drugih vrijednosnih papira, javnih i privatnih isprava, izuzev onih koji su navedeni u toč. 4. ovog tarifnog broja, odvjetniku pripada puna nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

6.

Tužbe i obrazloženi podnesci pred domaćom arbitražom po Tbr. 7. toč. 1.

 Tužbe i obrazloženi podnesci pred međunarodnom arbitražom i arbitražom s međunarodnim elementom po Tbr. 7. toč. 1. s povišenjem od 100%.

7.

Zastupanje pred medijacijom po Tbr. 7. toč. 1.

Tbr. 8.

1.

Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i obrazloženih podnesaka u kojima se odgovara na navode prigovora ili odgovora na tužbu ili se očituje na nalaze i mišljenja vještaka, ali ne više od sveukupno 4 podneska u prvostupanjskom postupku - nagrada kao za tužbu po Tbr. 7. toč. 1., 3., 6. i 7.

2.

Za sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje, prijedloga za izdavanje privremenih mjera - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog

broja, ali ne više od                                                                                            100 bodova

3.

Sastavljanje ostalih podnesaka - 25% nagrade iz toč. Tbr. 7. toč. 1., 3.,

6. i 7. ali ne više od                                                                                             50 bodova

Zastupanje na ročištima

Tbr. 9.

1.

Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 3.,6. i 7.

2.

Za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka - 50 % nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 3., 6. i 7.

3.

Za ročište na kojem se objavljuje presuda -50 % nagrade iz Tbr. 7 toč.

1., 3.,6. i 7.ali ne više od                                                                                      50 bodova

4.

Za svako ročište pred arbitražom na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi - nagrada iz Tbr. 7. toč. 6., a sva ostala ročišta 50% nagrade iz Tbr. 7. toč. 6.

5.

Za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja 25%

od Tbr. 7. toč. 1., 3.,6. i 7. ali ne više od                                                             50 bodova

 6.

Za raspravu pred sudom drugog stupnja, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., 3., 6. i 7.

7.

Za nazočnost očevidu odvjetniku pripada ista nagrada kao za zastupanje na ročištu, te naknada po Tbr. 35 i po Tbr. 45.

Pravni lijekovi

Tbr. 10

1.

Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6. s povećanjem od 25%.

2.

Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7 toč. 2 odvjetniku pripada

jednokratna nagrada u visini od                                                                      60 bodova

3.

Za sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju - nagrada po Tbr. 7. toč.

1., 3. i 6.

4.

Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, odvjetniku pripada 50% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6.

5.

Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. toč. 1, 3. i 6., s povećanjem od 50%.

6.

Za odgovore na izvanredne pravne lijekove, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., 3 i 6.

III

Ovršni postupak i postupak osiguranja

Tbr. 11

1.

Prijedlozi za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedlozi za protuovrhu, prijedlozi za osiguranje, prijedlozi za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prigovori protiv navedenih prijedloga, te odgovori na prigovore – nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6.

2.

Ovršni postupak u postupcima iz Tbr. 7. toč. 2. – jednokratna

nagrada za cjelokupni postupak u visini od                                                    80 bodova

 3.

Sastav prijedloga za prokaznu izjavu i prokazni popis imovine – 50%

nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova.

4.

Sastav prijedloga za odgodu ovrhe – 50% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.,

3. i 6., ali ne više od 500 bodova

5.

Sastav prijedloga radi dostave pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi banci (izvansudska ovrha) ili sudu (sudska ovrha), odnosno drugim sudionicima u provođenju ovrhe , te sastav pritužbe ovršenika – 50% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova

6.

Sastav zahtjeva za naplatu temeljem zadužnice – 50% nagrade iz Tbr.

7. toč. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova

7.

Sastav dražbenih uvjeta - nagrada iz Tbr. 7. toč. 1.

8.

Sastav ostalih podnesaka u ovršnom postupku ili postupku osiguranja

– 25% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6., ali ne više od 250 bodova

Tbr. 12

1.

Za zastupanje na ročištu – nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6., u vezi s Tbr. 9.

2.

Za sudjelovanje u provođenju ovrhe ili postupku osiguranja – nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6., u vezi s Tbr. 9.

Tbr. 13

1.

Za sastavljanje pravnih lijekova – nagrada iz Tbr. 7. toč. 1., 3. i 6., u vezi s Tbr. 10.

2.

Za sastavljanje pravnih lijekova u ovršnim postupcima iz Tbr. 7.

toč. 2. – nagrada u visini od                                                                              60 bodova

 1. IV Stečajni postupak

Tbr. 14

1.

Prijedlozi za pokretanje stečajnog postupka, prema vrijednosti prijavljene tražbine - nagrada po Tbr. 7. toč. 1.

 2.

Prijave tražbina, sastav podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada po Tbr. 7. toč. 1. uvećana za

25%.

Tbr. 15

Za zastupanje na ročištu za ispitivanje tražbine i na ročištu za diobu, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1. u svezi s toč. 9.

 1. V Izvanparnični postupak

Tbr. 16

1.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak:

- za diobu zajedničke imovine ili bračne tečevine,        razvrgnuće zajednice                   nekretnina,    određivanje    naknade    za    ekspropriranu imovinu, utvrđivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima - 50% nagrade

iz Tbr. 7. toč. 1., ali ne manje od                                                                       50 bodova

- uređenje međe                                                                                                    50 bodova

- u ostalim neprocjenjivim predmetima                                                                50 bodova

- za amortizaciju isprava - 50% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1. , ali ne više

 1. od50 bodova

2.

Za protestiranje mjenice 25% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.

Tbr. 17.

1.

Za zastupanje na ročištu u procjenjivim predmetima - 75% nagrade iz

Tbr. 7. toč. 1, u svezi s Tbr 9., ali ne manje od                                                    25 bodova

a u ostalim predmetima nagrada iz Tbr. 16.

Tbr. 18

1.

Za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 16. uvećana za 25 %.

 1. VI Zemljišnoknjižni postupak

Tbr. 19

1.

Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava i za svako ročište, odvjetniku pripada 25% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.

 

 

2.

Za prijedlog iz toč. 1. ako je vrijednost neprocjenjiva - nagrada od                   50 bodova

3.

Za sastav ostalih podnesaka - 25% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1. ali ne

manje od                                                                                                              25 bodova

4.

Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada kao u toč. 1. i 2. uvećana za 25%.

 1. VII Upravni postupak

Tbr. 20

1.

Podnesci kojima se pokreće upravni postupak, podnesci s činjeničnim navodima i obrazloženi prijedlozi:

- u neprocjenjivim   predmetima                                                                          50 bodova

2.

U svim procjenjivim predmetima porezne prijave na osnovi podataka iz knjiga koje je obveznik poreza dužan voditi, obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku izvlaštenja, u          postupku     pribavljanja         lokacijske  i   građevinske     dozvole,     u postupcima iz stambenih odnosa, u postupku naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine, kao i u drugim upravnim postupcima - nagrada po Tbr. 7. toč. 1. Osnovicu za obračun čini ukupan prihod, odnosno vrijednost imovine, odnosno iznos jednogodišnje najamnine ili zakupnine.

3.

Ostali podnesci - 50% nagrade iz toč. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

Tbr. 21

1.

Zastupanje na ročištima u upravnom postupku - nagrada iz Tbr. 20. toč. 1. i 2. te naknada po Tbr. 35.

2.

Obrana u postupcima radi poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja - nagrada po Tbr. 20. toč. 1. i 2., te naknada po Tbr. 35.

Tbr. 22

Sastav žalbe, prijedloga za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i prijedloga za obnovu postupka - nagrada po Tbr. 20. toč. 1. i 2. uvećana za 25%.

 

 1. VIII Upravni sporovi

Tbr. 23

1.

Tužbe, odgovori na tužbe i podnesci koji sadrže činjenična i pravna razlaganja, :

- kod procjenjivih predmeta - nagrada po Tbr. 7. toč. 1

- u neprocjenjivim predmetima:                                                                        200 bodova

2.

Zastupanje na raspravi - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

 1. IX Postupak za upis u sudski registar

Tbr. 24

1.

Podnesci kojima se na osnovi akta o osnivanju traži upis u sudski

registar kod trgovačkog suda                                                                               50 bodova

2.

Podnesci kojima se traži promjena upisa u sudskom registru                              50 bodova

3.

Za sastav akata (Izjava o osnivanju društva, društveni ugovor, statut, te ostali ugovori) potrebnih za upis osnivanja ili promjena u sudskom registru, nagrada prema Tbr. 29 toč. 1. i 2.

4.

Ostali podnesci tijekom postupka za upis                                                            50 bodova

5.

Pravni lijekovi (redovni i izvanredni) - nagrada kao za podneske iz toč. 1. i 2., uvećana za 50%.

Tbr. 25

1.

Za sastavljanje tužbe na poništaj upisa u registar, za odgovore na tužbu i obrazložene podneske o činjeničnim i pravnim navodima

odvjetniku pripada nagrada od                                                                          100 bodova

2.

Za ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi - nagrada iz toč. 1, a za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovi priznanja - 50% nagrade iz toč. 1.

3.

Za sastavljanje pravnih lijekova (redovnih i izvanrednih) protiv presuda - nagrada iz toč. 1. uvećana za 25%, a protiv rješenja - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

4.

Za zastupanje dioničara ili člana društva na skupštini trgovačkog društva, odvjetniku pripada nagrada prema dogovoru sa strankom, ali ne manje od 50 bodova, za svaki započeti sat skupštine.

 1. X Postupak zaštite prava pred poslodavcem

Tbr. 26

 1. Upostupkukojiprethodidonošenjuodlukekodposlodavca odvjetniku pripada:

1.

Za obrazložene podneske                                                                                     50 bodova

2.

Za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Za izradu nacrta odluka, kada odvjetnik zastupa poslodavca kao i pod toč. 1 i 2 ovog tbr.

 1. XI Postupak pred ustavnim sudom

Tbr. 27

1.

Podnesci kojima se pokreće postupak pred Ustavnim sudom,

obrazloženi podnesci s činjeničnim i pravnim navodima                                   500 bodova

2.

Ostali podnesci u tijeku postupka - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Zastupanje i sudjelovanje na raspravama - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

4.

Za rasprave na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari, odvjetnik ima pravo na 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.

 

 1. XII Ostali postupci

Tbr. 28

Odvjetniku pripada nagrada za podneske i zastupanje u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima prije sudskog    ili upravnog postupka, kao što su npr. po zahtjevu za naknadu štete protiv države ili općine, odnosno druge upravne jedinice, po zahtjevu protiv osiguravajućih društava, poduzeća, socijalnog osiguranja i drugih pravnih osoba, po zahtjevima za naknadu      štete      neopravdano   osuđenim                 osobama                      i                   nezakonito pritvorenim osobama, u postupku koji prethodi eksproprijaciji i sl. - nagrada se odmjerava po Tbr. 7 toč. 1.

 1. XIII Razno

Sastavljanje isprava

Tbr. 29

1.

Za sastavljanje ugovora - nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. i 2. uvećana za

25%.

2.

Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi:

- ortački ugovori, ugovori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom uzdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i sl.:

- ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora, nagrada iz toč. 1.

- ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora, nagrada od                      200 bodova

3.

Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada u visini od                             50 bodova

4.

Za sastavljanje oporuke                                                                                        50 bodova

- za složene izjave posljednje volje može se nagrada povisiti       do

100%.

Pravni savjeti i mišljenja

Tbr. 30

1.

Usmena pravna mišljenja i pravno savjetovanje - za svakih započeti

 1. sat50 bodova

2.

Pisani pravni savjeti i pisana pravna mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima - nagrada iz Tbr. 7. toč. 1. i 3.

 Pisani pravni savjeti i pisana pravna mišljenja s činjeničnim i pravnim

obrazloženjima u neprocjenjivim predmetima – nagrada ne manja od                200 bodova

Za pisane pravne savjete i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila.

Za pisani pravni savjet i mišljenje koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku pripada još i naknada za prevođenje prema troškovniku stalnih sudskih tumača.

Za pravne upute, mišljenja i savjetovanja radi pokretanja postupka, te za vrijeme trajanja postupka, odvjetniku ne pripada posebna nagrada iz toč. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

Sudjelovanje na konferencijama

Tbr. 31

Za sudjelovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravljalo          o                      činjeničnim   i      pravnim         pitanjima    sa    strankom, protustrankom i drugim                      sudionicima u pravnim pitanjima stranke,

odvjetniku pripada naknada od                                                                          50 bodova

za svaki započeti sat.

Razmatranje spisa, izvid pravomoćnosti i izvršnosti, pribava isprava za stranku

Tbr. 32

Za razmatranje i pregled spisa u svim postupcima, uvid u zemljišne knjige,     registre i ostale javne knjige, odvjetniku pripada za svaki

započeti sat                                                                                                          25 bodova

Za izvid ili pribavu pravomoćnost ili izvršnosti presude, rješenja i

platnih naloga                                                                                                       25 bodova

Za pribavu izvadaka iz zemljišnjih knjiga, registra poduzeća ili drugih

organizacija ili pribavu drugih isprava, odvjetniku pripada nagrada od             25 bodova

Dopisi i opomene

Tbr. 33

Za dopise stranci, zamjeniku, protustranci i drugim sudionicima u pravnim poslovima stranke:

1.

Obavijesti i opomene s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za

svaku stranicu                                                                                                      25 bodova

2.

Tipizirane opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku

obvezu ili činidbu                                                                                                 10 bodova

 

 1. XIV Zajedničke odredbe

Nagrada po utrošenom satu

Tbr. 34

Ako pojedinim tarifnim odredbama, prema kojima se određeni poslovi naknađuju po utrošenom satu, nije drugačije određeno, naknada za

utrošeni sat iznosi                                                                                               25 bodova

Tbr. 35

Za čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda, za izbivanje iz

pisarnice za vrijeme putovanja i sl. odvjetniku pripada naknada od                   25 bodova

za svaki započeti sat ali najviše do 7 sati dnevno.

Zastupanje više osoba

Tbr. 36

1.

Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku sljedeću osobu za 10% - uz uvjet da to povišenje može iznositi najviše 50%. Iznos povišene nagrade dijeli se na jednake dijelove prema broju branjenika, odnosno zastupanih osoba.

2.

Ukoliko postoji očiti nerazmjer u obrani ili zastupanju pojedine stranke u odnosu na druge stranke u postupku, koju zastupa ili brani isti odvjetnik, odvjetnik može sa strankama sporazumno odrediti drugi način obračuna troškova.

Povisivanje i snižavanje tarifnih stavaka

Tbr. 37

1.

Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, tarifne stavke mogu se povisiti za 100%.

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava, ili pravne literature, proučavanja ili obrađivanja stručnih pitanja iz područja tehnike, kemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih znanosti, medicine, društvenih znanosti, i upotrebe stranog jezika i sl.

2.

Uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka, pojedine tarifne stavke odvjetnik može sniziti za 50%.

 

Posebna vrsta ugovaranja nagrade za rad

Tbr. 38

Pružanje pravne pomoći može odvjetnik ugovoriti s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sklapa se pismeno i mora sadržavati opis radova ili poslova koje će odvjetnik za stranku obavljati.

Ugovor mora odvjetnik prijaviti Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Tbr. 39.

Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad. Ugovor je valjan samo ako je zaključen u pismenoj formi. Ugovor ne obvezuje sud kod dosuđivanja troška stranci koja je uspjela u sporu.

1.

U kaznenopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice koja može biti veća, ali ne i manja, od naknade iz Tbr 34.

2.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice koja može biti veća, ali ne i manja, od naknade iz Tbr 34.

3.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupno ostvarenog uspjeha.

Tbr. 40

Za pružanje pravne pomoći u inozemstvu hrvatskom državljaninu ili hrvatskoj pravnoj osobi odvjetnik ima pravo tražiti naknadu troškova i nagradu po tarifi koja vrijedi u zemlji u kojoj je zastupao stranku, pa čak i kada je to zastupanje obavljao pismenim putem.

Tbr. 41

 1. Uneprocjenjivimpredmetimakojinisupredviđenitarifnim odredbama Tarife (npr. tužbe na utvrđenje), a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi način utvrditi, odvjetnik ima pravo za svaku poduzetu radnju na nagradu:

1.

U postupku pred općinskim sudom i organima u visini                                       50 bodova

2.

U postupku pred županijskim i trgovačkim sudovima, te tijelima istog

ranga u visini od                                                                                                 100 bodova

 3.

U postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i državnim

tijelima istog ranga                                                                                             500 bodova

Tbr. 42

Na sve obavljene radnje odvjetnik ima pravo obračunati pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Tbr. 43

Odmjeravanje i naplata troškova na teret protivne stranke ne utječe na obračun troškova između odvjetnika i stranke za izvršeni rad i izdatke u vezi s izvršenim radom.

Na zahtjev stranke odvjetnik je dužan sastaviti pismeni obračun naknade za izvršeni rad i gotovih izdataka, uz predočenje Tarife.

Odvjetnik, kojeg Hrvatska odvjetnička komora imenuje kao zastupnika ili branitelja stranke iz socijalnih razloga nema pravo od stranke tražiti nagradu za zastupanje.

GLAVA DRUGA

 1. XV Naknada troškova

Tbr. 44

Odvjetniku pripada naknada troškova za stvarne izdatke koji su bili potrebni za obavljanje povjerenih mu poslova.

U troškove koji se imaju nadoknaditi po odredbama Tarife, spadaju i izdaci za poštanske, telefonske i bankarske usluge te ostali troškovi.

Tbr. 45

Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničke pisarnice, odvjetniku pripada na ime putnih troškova naknada za prijevoz, te stvarni troškovi koje odvjetnik ima prilikom izbivanja iz odvjetničke pisarnice.

Tbr. 46

Odvjetnik ima pravo na nadoknadu troškova prijevoza    u visini cijene karte I. razreda ekspresnog vlaka ili broda, avionsku kartu za poslovni razred i za spavaća kola u vlaku, odnosno kabinu na brodu, ukoliko putovanje mora obaviti noću. Naknada iz prethodnog stava pripada odvjetniku u visini prijevoznih putnih troškova za putovanje najkraćim mogućim putem.

Za upotrebu vlastitog automobila odvjetniku pripada nadoknada u visini 30% cijene bezolovnog benzina od 98 oktana za svaki prevaljeni kilometar.

Tbr. 47

Odvjetnik ima pravo obračunati dnevnicu u visini dnevnice suca Županijskog suda na području kojeg se nalazi odvjetnička pisarnica.

Ukoliko odvjetnik mora ostati na putu izvan sjedišta ureda više od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu, odvjetnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja osim hotela s pet zvijezdica.

 GLAVA TREĆA

 1. XVI Primjena tarife

Tbr. 48

Za radnje obavljene do stupanja na snagu ove tarife, primjenjuju se tarife objavljene u

Narodnim Novinama br. 69/93 s izmjenama objavljenima u Narodnim Novinama br. 87/93,

16/94 i 11/96, te objavljene u Narodnim novinama 91/2004 s izmjenama i dopunama

objavljenim u Narodnim novinama 37/05 i 59/07.

 1. XVII Način donošenja tarife i izmjene vrijednosti boda

Tbr. 49

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donosi Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

Vrijednost boda utvrđuje Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

Novoutvrđena vrijednost boda stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Tbr. 50

Vrijednost boda iznosi 10,00 kn.

 1. XVIII Objašnjenje o primjeni tarife

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore ili tijelo koji Upravni odbor odredi daje objašnjenje o primjeni Tarife i njezino tumačenje.

Objašnjenje ili mišljenje za primjenu Tarife daje se na zahtjev stranke, odvjetnika, suda ili drugog ovlaštenog organa u zemlji ili inozemstvu.

 1. XIX Stupanje na snagu tarife

Tarifa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" .

Broj: 7460/2009

Zagreb, 12. studenog 2009.

PREDSJEDNIK

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE Leo Andreis

Članstva

logo_main