Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Definirano je člankom 385. Zakona o trgovačkim društvima kao trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital.

Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću iznosi 2.500,00 EUR.

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću smisleno je iz više razloga. Jedan od njih svakako je porezni. Tako d.o.o. koji je u poreznom razdoblju ostvario prihode do 995.421,06 eura plaća porez po stopi od 10%, dok d.o.o. koji je ostvario prihode veće od 995.421,06 eura plaća porez po stopi od 18%. Porez na dividendu iznosi 10%. S druge strane, porez na dohodak plaća se po stopi od 30% na iznose dohotka veće od 47.780,28 eura godišnje.

Prilikom osnivanja d.o.o.-a preporučljivo je prijaviti što je više moguće djelatnosti budući da su sudski i javnobilježnički troškovi jednaki neovisno o broju prijavljenih djelatnosti. Ako osnivač naknadno želi registrirati dodatne djelatnosti, tada su troškovi jednaki kao da se radi o promjeni društvenog ugovora.

Za strance koji namjeravaju osnovati d.o.o. korisna je informacija da članovi uprave i prokuristi ne moraju biti hrvatski državljani. Članovi uprave mogu zastupati društvo samostalno i pojedinačno ili uz suglasnost ostalih članova uprave, što se sve uređuje društvenim ugovorom.

Naziv društva može biti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije, a sjedište društva mora biti u Republici Hrvatskoj.

Članovi uprave ne moraju plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ako ih već plaćaju u drugoj državi. Članovi uprave koji dolaze iz država Europskog gospodarskog prostora svoj status osiguranika dokazuju takozvanom A1 potvrdom, dok članovi uprave iz zemalja s kojima RH ima sklopljene ugovore o socijalnom osiguranju (BiH, CG, Makedonijom, Srbijom, Turskom) svoj status osiguranika dokazuju potvrdom propisanom ugovorima. Pritom potvrde moraju biti izdane od nadležnog stranog nositelja obveznih osiguranja i ne smiju biti starije od šest mjeseci.

Nakon osnivanja slijedi prijava trgovačkom registru. Prijava za upis u sudski registar zajedno sa svim potrebnim prilozima predaje se servisu hitro.hr. U poslovnicama FINA-e može se uplatiti osnivački polog i sudske pristojbe. Na šalteru servisa hitro.hr predaju se dokumenti za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u (Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti). Po donošenju rješenja o upisu u sudski registar, podaci o upisu objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici registra. 

Novosnovano društvo potrebno je upisati u Registar stvarnih vlasnika koji se vodi kod Fine. Svrha tog registra je spriječiti pranje novaca i financiranje terorizma.

Društvo se također mora prijaviti Državnom zavodu za statistiku radi dobivanja matičnog broja prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i to u roku 15 dana od dostavljanja rješenja o upisu u registar. 

Trgovačko društvo kao i odgovorne osobe moraju ishoditi i porezni broj – OIB. Na taj način je hrvatska porezna uprava zapravo povezana s poreznim upravama diljem Europske unije.

Nadalje, osnivanje društva prijavljuje se i poreznoj upravi, a takvoj prijavi se prilaže preslika izvatka iz trgovačkog registra te rješenja o klasifikaciji poslovnog subjekta. Osim navedenog, društvo mora imati otvoren žiro račun u jednoj od poslovnih banaka u RH.