Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću

Postupak kojim se obračunava i dijeli imovina trgovačkog društva kojem su nastupili razlozi za prestanak naziva se likvidacija te se ona provodi ako članovi ne dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom ne otvori stečaj.

Provode je svi članovi društva kao likvidatori, ako odlukom članova ili društvenim ugovorom nije određeno da je provedu pojedini članovi društva ili druge osobe.

Likvidatori moraju završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike, a radi dovršenja poslova koji su u tijeku oni mogu sklapati i nove poslove. Moraju sastaviti financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije.

Ako imovina društva nije dostatna za to da se pokriju obveze društva i isplate udjeli u kapitalu društva, članovi društva moraju nadoknaditi manjak u srazmjeru u kojemu su dužni pokriti gubitak društva. Također, ukoliko među članovima društva dođe do spora oko podjele imovine društva, likvidatori će odgoditi diobu sve dok se spor ne okonča.

Prestanak po skraćenom postupku

Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva pri čemu je u većini slučajeva dovoljno da članovi društva jednom odu kod javnog bilježnika. Jedna od razlika ovoga postupka i postupka likvidacije jest da kod skraćenog postupka nije potrebno upućivati pozive vjerovnicima društva.

Također, naglašavamo da skraćeni postupak nije moguće provesti ako je za obavljanje djelatnosti društva bilo potrebno pribaviti dozvolu ministarstva ili nekog drugog nadležnog tijela.

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te, da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje. Uz navedenu dokumentaciju, knjigovodstvo društva dužno je pripremiti financijska izvješća i druge obračune.

Kako bi društvo prestalo, potrebno je postupiti sukladno zakonskim odredbama i pravilno provesti postupak likvidacije ili skraćeni postupak bez likvidacije, stoga ukoliko namjeravate donijeti odluku o prestanku, preporučamo da se za detaljnije savjetovanje obratite pravnom stručnjaku.