Oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti hrvatskog trgovačkog društva njemačkim poreznim rezidentima

U današnjoj praksi, čest je slučaj da u Republici Hrvatskoj djeluju trgovačka
društva čiji su vlasnici fizičke ili pravne osobe rezidenti Republike Njemačke.

U nastavku se daje pregled poreznih stopa koje se primjenjuju kod
oporezivanja isplate dividendi u slučaju kada je vlasnik hrvatskog
trgovačkog društva pravna ili fizička osoba njemački porezni rezident.

I. Oporezivanje ostvarene dobiti društva – općenito

Dobit poslovanja društva koje ima promet do 995.421,06 EUR prihoda godišnje
oporezuje se po stopi od 10% , a dobit društva koje ima promet veći od 995.421,06 EUR
oporezuje se po stopi od 18%.
Godišnji financijski i porezni obračun društva zaključuje se krajem aprila
tekuće godine za proteklu poreznu (kalendarsku) godinu .

Utvrđena dobit može se koristiti za potrebe poslovanja društva (dakle nema
isplate dividendi / udjela u dobiti ) ili može biti isplaćena članovima
osnivačima prema njihovom udjelu u kapitalu.

Ako se neto dobit društva odlukom skupštine zadrži za potrebe društva,
dakle ne isplaćuje se vlasnicima udjela, nema niti daljnjeg oporezivanja.

Ukoliko se neto dobit odlukom skupštine isplati članovima društva, primjena
porezne stope razlikuje se zavisno o tome da li je vlasnik udjela pravna ili
fizička osoba te zavisno o tome da li se primjenjuju ili ne odredbe
Međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

II. Oporezivanje isplate neto dobiti vlasnicima udjela kapitala

1.Isplata dobiti pravnoj osobi

Kada se neto dobit isplaćuje pravnoj osobi koja nije rezident RH postoje
dvije moguće opcije u primjeni poreznih propisa glede oporezivanja, a
porezni obveznik odabire onu koja je najpovoljnija za njega.

Za primjenu pogodnosti pri isplati neto dobiti potrebno je zadovolji
propisane uvjete.

1.1. Oporezivanje isplate neto dobiti prema tuzemnim
propisima (hrvatskom Zakonu o porezu na dobit)

Porezna stopa poreza na dobit po odbitku kojom se oporezuje isplata
dividende odnosno udjela u dobiti iznosi 10 %.

Iznimno, porez po odbitku za dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se
dividende i udjeli u dobiti uplate društvu koje ima jedan od oblika za koji se
primjenjuje zajednički sustav oporezivanja, koji vrijedi za matična poduzeća
i pridružene tvrtke iz različitih država članica EU, ako primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti i ako se najniži postotak dionica iz točke 1. drži bez prekida 24 mjeseca.

Gore navedena opcija nije automatski primjenjiva, već mora biti dokazana
propisanom dokumentacijom.

1.2. Oporezivanje isplate neto dobiti primjenom odredbi
Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između
RH i Njemačke

Stopa poreza na dobit iznosi 5% od bruto-iznosa dividendi ako je stvarni
korisnik društvo (ali ne društvo osoba) koje izravno posjeduje najmanje
10% kapitala društva koje isplaćuje dividende.
Za primjenu stope iz Međunarodnog ugovora primatelj dividende mora
dostaviti isplatitelju (hrvatskom društvu ) propisani obrazac zahtjeva
potvrđen od strane njemačke porezne uprave (Finanzamt).

2.Isplata dobiti fizičkoj osobi

Ovdje se također mogu primijeniti ili tuzemni propisi ili odredbe
međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Stopa oporezivanja koja je predviđena tuzemnim propisima (zakon o porezu
na dohodak) iznosi 10 % . Porezna stopa predviđena Međunarodnim
ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne može biti veća od
15%.

Zaključno, oporezivanje će se provesti prema tuzemnim propisima budući da
je propisana porezna stopa povoljnija za primatelja dividende.

Zaključno je bitno napomenuti da se prema odredbama međunarodnog
ugovora dvostruko oporezivanje izbjegava uračunavanjem poreza koji je
plaćen u RH.