201306.28
Off
0

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE IZ UGOVORA O GRAĐENJU

Ugovor o građenju je zapravo ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi određenu građevinu u ugovorenom roku na određenom zemljištu, ili na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu.

Svaki ugovor o građenju mora dakle sadržavati predmet i cijenu. Predmet ugovora je izgradnja određene građevine na određenom zemljištu ili izvođenje drugih građevinskih radova. Pritom se građevinom smatraju zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, ceste, kanalizacija i ostali objekti čija izgradnja zahtijeva veće i složenije radove. Valja reći da se predmetom ugovora o građenju u praksi ne smatraju primjerice obični zanatski radovi gdje se nije obavila nikakva izmjena u strukturi stana, obavljanje geološko-istraživačkih bušenja na zemljištu ili npr. izvođenje radova izolacije i slično.

U nastavku će se prikazati osnovna prava i obveze koje naručitelj i izvođač imaju temeljem ovog ugovora.

Prava i obveze naručitelja radova

Pribavljanje kompletne projektne i tehničke dokumentacije obveza je naručitelja prije početka građenja. Nakon izvođenja radova, naručitelj je obvezan preuzeti građevinu, pregledati ju te ako uoči nedostatke obavijestiti izvođača u roku od 6 mjeseci. Naravno osnovna je njegova obveza platiti cijenu za obavljene građevinske radove prema ugovoru, međutim on će pod određenim uvjetima moći uskratiti isplatu te cijene.

U slučaju postojanja nekih nedostataka, naručitelj koji je uredno i pravodobno obavijestio izvođača da izvedeni radovi imaju određeni nedostatak ima na raspolaganju sljedeće: zahtijevati od izvođača da ukloni nedostatak ili sam ukloniti nedostatak na račun izvođača ili smanjiti cijenu ili raskinuti ugovor. Uz jednu od tih mogućnosti naručitelj ima pravo i na naknadu štete koja mu je eventualno nastala.

Obveze izvođača

Osnovna obveza izvođača jest izgraditi građevinu prema određenom projektu, po pravilima struke i u ugovorenom roku. Pri tome izvođač odgovara za opće nedostatke, za solidnost građevine, za nedostatke materijala i ugrađene opreme.

Za nedostatke koji su posljedica greške u projektu odgovara projektant, dok za nedostatke prouzročene naručiteljevim uputama odgovara nadzor, ali se ni izvođač ne može osloboditi odgovornosti.

Od ostalih obveza, izvođač je dužan omogućiti stalan nadzor naručitelja nad radovima i kontrolu kakvoće i količine upotrijebljenog materijala i osigurati gradilište. Isto tako, ako je ugovorena ugovorna kazna, morat će istu platiti ako padne u zakašnjenje – odnosno ako u ugovorenom ili u produženom roku ne izvrši ugovorene radove.

Izvođač se mora pridržavati tehničkih propisa i projektne dokumentacije, a odstupati od dokumentacije može samo uz suglasnost naručitelja. Jedino hitne radove radi osiguranja stabilnosti objekta ili sprječavanja štete može poduzeti bez prethodne suglasnosti. U pravilu radove izvodi sam, a ako ih povjeri drugome, odgovarat će za izbor podizvođača.

Što se tiče odgovornost za nedostatke u građenju, razlikujemo vidljive i skrivene nedostatke. Ako se naručitelj želi koristiti svojim pravom po osnovi nedostataka u izvedbi, bitno je da o njima obavijesti izvođača u zakonskim rokovima.

O vidljivim nedostacima (koje može uočiti običnim pregledom) naručitelj je dužan obavijestiti izvođača bez odgađanja, jer u protivnom gubi pravo da se na njih poziva. Naime nakon pregleda i primanja obavljenog rada, izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, osim ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju. Ovdje je bitno naglasiti da ta obavijest mora biti upućena izvođaču, a ne nekoj trećoj osobi (npr. proizvođaču).

Za obavijest o skrivenim nedostacima kod tzv. malih radova kao što su npr. fasada, drvenarije, grijanje, naručitelj ima rok od 1 mjeseca od otkrivanja, a gubi pravo pozvati se na te nedostatke nakon 2 godine od primitka obavljenog posla.

Prava naručitelja prema izvođaču zbog nedostataka građevine prelaze i na sve kasnije stjecatelje građevine, ali tim kasnijim stjecateljima ne teče novi rok za obavijesti i tužbu, već im se uračunava rok prethodnika.

Posebna kategorija su nedostaci koji se tiče solidnosti građevine – čvrstoća, stabilnost i sigurnost. Za njih izvođač odgovara ako bi se ti nedostaci pokazali za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova i ne može ih se ugovorom niti isključiti niti ograničiti.