202107.08
Off
0

Oporezivanje isplate dividendi i udjela u dobiti hrvatskog trgovačkog društva njemačkim poreznim rezidentima

U današnjoj praksi, čest je slučaj da u Republici Hrvatskoj djeluju trgovačka društva čiji su vlasnici fizičke ili pravne osobe rezidenti Republike Njemačke.

U nastavku se daje pregled poreznih stopa koje se primjenjuju kod oporezivanja isplate dividendi u slučaju kada je vlasnik hrvatskog trgovačkog društva pravna ili fizička osoba njemački porezni rezident.

I. Oporezivanje ostvarene dobiti društva – općenito

Dobit poslovanja društva koje ima promet do 7,5 mil kuna prihoda godišnje oporezuje se po stopi od 10% , a dobit društva koje ima promet veći od 7,5 mil. kn (1 mil eur) oporezuje se po stopi od 18%.
Godišnji financijski i porezni obračun društva zaključuje se krajem aprila tekuće godine za proteklu poreznu (kalendarsku) godinu .

Utvrđena dobit može se koristiti za potrebe poslovanja društva ( dakle nema isplate dividendi / udjela u dobiti ) ili može biti isplaćena članovima osnivačima prema njihovom udjelu u kapitalu.

Ako se neto dobit društva odlukom skupštine zadrži za potrebe društva , dakle ne isplaćuje se vlasnicima udjela, nema niti daljnjeg oporezivanja.

Ukoliko se neto dobit odlukom skupštine isplati članovima društva, primjena porezne stope razlikuje se zavisno o tome da li je vlasnik udjela pravna ili fizička osoba te zavisno o tome da li se primjenjuju ili ne odredbe Međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

II. Oporezivanje isplate neto dobiti vlasnicima udjela kapitala

1. Isplata dobiti pravnoj osobi

Kada se neto dobit isplaćuje pravnoj osobi koja nije rezident RH postoje dvije moguće opcije u primjeni poreznih propisa glede oporezivanja, a porezni obveznik odabire onu koja je najpovoljnija za njega.

Za primjenu pogodnosti pri isplati neto dobiti potrebno je zadovolji propisane uvjete.

1.1. Oporezivanje isplate neto dobiti prema tuzemnim propisima (hrvatskom Zakonu o porezu na dobit)

porezna stopa poreza na dobit po odbitku kojom se oporezuje isplata dividende odnosno udjela u dobiti iznosi 10 %.
iznimno, porez po odbitku za dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti uplate društvu koje ima jedan od oblika za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja, koji vrijedi za matična poduzeća i pridružene tvrtke iz različitih država članica EU, ako primatelj dividende ili udjela u dobiti ima najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti i ako se najniži postotak dionica iz točke 1. drži bez prekida 24 mjeseca.
Gore navedena opcija nije automatski primjenjiva, već mora biti dokazana propisanom dokumentacijom.

1.2. Oporezivanje isplate neto dobiti primjenom odredbi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i Njemačke

stopa poreza na dobit iznosi 5% od bruto-iznosa dividendi ako je stvarni korisnik društvo (ali ne društvo osoba) koje izravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende.
Za primjenu stope iz Međunarodnog ugovora primatelj dividende mora dostaviti isplatitelju (hrvatskom društvu ) propisani obrazac zahtjeva potvrđen od strane njemačke porezne uprave (Finanzamt).

2. Isplata dobiti fizičkoj osobi

Ovdje se također mogu primijeniti ili tuzemni propisi ili odredbe međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Stopa oporezivanja koja je predviđena tuzemnim propisima (zakon o porezu na dohodak) iznosi 10 % . Porezna stopa predviđena Međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne može biti veća od 15%.

Zaključno, oporezivanje će se provesti prema tuzemnim propisima budući da je propisana porezna stopa povoljnija za primatelja dividende.

Zaključno je bitno napomenuti da se prema odredbama međunarodnog ugovora dvostruko oporezivanje izbjegava   uračunavanjem poreza koji je plaćen u RH.