Porezno priznati troškovi u hrvatskom d.o.o.-u

Društva s ograničenom odgovornošću obveznici su plaćanja poreza na dobit. Pritom se kao porezna osnovica uzima razlika prihoda i rashoda uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Smanjenje porezne osnovice moguće je na više načina. Jedan od najboljih načina kojim se ujedno nagrađuju i zaposlenici društva neoporezive su isplate radnicima. Takve neoporezive isplate povećavaju troškove društva što za posljedicu ima plaćanje manje poreza.

Poslodavcu na raspolaganju stoji širok dijapazon neoporezivih naknada koje može isplatiti radniku. One su kako slijedi:

– Dnevnice za službeno putovanje – za npr. Njemačku i Austriju 70,00 EUR
– Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju – u visini stvarnih izdataka
– Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom
– Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe – 0,40 EUR po km
– Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika- do 331,81 EUR godišnje
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika:
a)  U slučaju da se podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, isti se mogu podmiriti u ukupnom iznosu do 796,44 EUR godišnje kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju
ili
b) do 1.592,76 EUR godišnje u hrani uz uvjete i dokumente
– Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa – do visine stvarnih izdataka
– Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. – do 663,62 EUR godišnje
– Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika – do 995,43 EUR godišnje
– Nagrade za radni staž
– Otpremnine zbog odlaska u mirovinu (do 1.327,24 EUR)
– Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza (do  862,70 eur za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca)
– Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (do  1.061,79 eur za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca)
– Dar djetetu do 15 godina starosti – do 132,73 EUR godišnje
– Darovi u naravi – do 132,73 EUR godišnje
– Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja – do visine stvarnih izdataka
– Potpore za novorođenče
– Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
– Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja – do 331,81 EUR godišnje
– Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH
– Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca – do visine stvarnih izdataka
– Naknade za odvojeni život od obitelji
– Potpore zbog invalidnosti radnika
– Potpore za slučaj smrti radnika
– Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika
– Potpora za školovanje djetetu umrlog radnika.

Više o neoporezivim isplatama i drugim primanjima koja se ne smatraju dohotkom od samostalne djelatnosti.