202012.02
Off
0

Mogućnosti naplate od dužnika u stečaju

Stečajni postupak pokreće se u pravilu prijedlogom dužnika ili vjerovnika. Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, tada sud donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka koje se objavljuje na e-Oglasnoj ploči. Navedeno rješenje mora sadržavati poziv vjerovnicima da stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine u roku od 60 dana od objave rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Ukoliko stečajni vjerovnici u tom roku ne prijave svoje tražbine tada gube mogućnost naplate svojih tražbina. Ukoliko imate neku svoju tražbinu prema dužniku koji je nesposoban za plaćanje ili koji je prezadužen, a nemate iskustva i dovoljnog poznavanja stečajnog zakona, bilo bi dobro angažirati odvjetnika na vrijeme radi spomenutog roka i na taj način pokušati naplatiti svoju tražbinu. Ili drugim riječima, jako je bitno nužno reagirati bez odgode zbog opasnosti od gubitka prava na naplatu svojih tražbina.

Stečajni vjerovnici su osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnoga postupka imaju koju imovinskopravnu tražbinu prema njemu. Oni se prema svojim tražbinama razvrstavaju u isplatne redove. Vjerovnici kasnijeg isplatnog reda mogu se namiriti tek nakon što budu u cijelosti namireni vjerovnici prethodnog isplatnog reda. Stečajni vjerovnici istoga isplatnog reda namiruju se razmjerno veličini svojih tražbina. Tražbine viših isplatnih redova imaju prednost u namirenju prije tražbina nižih isplatnih redova.

Stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema dužniku ostvarivati samo u stečajnom postupku. Nakon otvaranja stečajnoga postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti ovrhu ili osiguranje na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu niti na drugoj imovini dužnika.

Nakon otvaranja stečajnoga postupka stečajni upravitelj je dužan cjelokupnu imovinu koja ulazi u stečajnu masu odmah preuzeti u posjed i njome upravljati.

Prijava tražbina stečajnih vjerovnika podnosi se stečajnom upravitelju koji će potom sastaviti popis svih tražbina radnika i prijašnjih dužnikovih radnika dospjelih do otvaranja stečajnog postupka u bruto i neto iznosu. Ako radnik ili prijašnji dužnikov radnik nije prijavio tražbinu, smatrati će se da je tražbinu prijavio u skladu s popisom koji je sastavio stečajni upravitelj. Tražbine vjerovnika nižih isplatnih redova prijavljuju se samo na poseban poziv suda. Stečajni upravitelj dužan je na propisanom obrascu sastaviti tablicu prijavljenih tražbina koja će se objaviti na e-Oglasnoj ploči, a prijave tražbina i isprave izložiti će se u pisarnici suda na uvid sudionicima nakon isteka roka za prijavu tražbina.

Sljedeći korak je održavanje ispitnog ročišta na kojem se ispituju prijavljene tražbine. Stečajni upravitelj je dužan očitovati se priznaje li ili osporava tražbinu. Sud sastavlja tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku prijavljenu tražbinu unosi u kojoj mjeri je utvrđena prema svom iznosu i redu, odnosno tko je tražbinu osporio. Na temelju tablice ispitanih tražbina sud donosi Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama koje se objavljuje na e-Oglasnoj ploči.

Namirenje stečajnih vjerovnika (dioba) provodi se nakon ispitnog ročišta i nakon izvještajnoga ročišta. Stečajni upravitelj dužan je bez odgode unovčiti imovinu koja ulazi u stečajnu masu. Imovina se prodaje javnim prikupljanjem ponuda, slobodnom pogodbom ili javnim nadmetanjem. Diobe prema priljevu gotovog novca obavlja stečajni upravitelj.

U konačnici, sud sve objave vezano za stečajni postupak vrši putem interneta a koje objave je jako bitno redovito pratiti.