201711.07
Off
0

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI

Hrvatski Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) utvrđuje pravila o odgovornosti prodavatelja u slučaju kada predmet prodaje ima materijalne nedostatke.

            OPĆE ODREDBE O MATERIJALNIM NEDOSTACIMA

Prodavatelj će načelno biti odgovoran za materijalne nedostatke stvari neovisno o tome je li za njih znao, uz iznimku zakonom propisane mogućnosti ugovornog isključenja odgovornosti prodavatelja. Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje je stvar imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, kao i za nedostatke koji se pojave nakon toga, ukoliko su oni posljedica uzroka koji je postojao prije toga

Postoje dvije vrste materijalnih nedostataka – vidljivi nedostatci i skriveni nedostatci. Ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi, variraju vrijeme i način na koji prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke.

  1. VIDLJIVI NEDOSTACI

            Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Ipak, prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kada je riječ o vidljivim nedostacima – kupac je nakon predaje obvezan pregledati stvar ili dati stvar na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće. Kupac ima rok od 8 dana od pregleda stvari, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode, da javi prodavatelju kako je pronašao nedostatke. Osim toga, prilikom pregleda gdje su bile prisutne obje strane, kupac je obvezan odmah obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima.

U slučaju da kupac ne obavijesti prodavatelja o materijalnim nedostacima u gore navedenim rokovima, gubi prava koja bi mu po toj osnovi pripadala.

  1. SKRIVENI NEDOSTACI

Ako se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkrio, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su otkriveni dvije godine od predaje stvari. Neovisno o saznanju kupca za skrivene nedostatke, objektivni rok nakon kojega više nije moguće isticati prodavatelju skrivene nedostatke stvari, je dvije godine od predaje stvari u posjed kupca.

Hrvatski Zakon o obveznim odnosima propisuje da u situaciji kada je prodavatelj znao da predmet ima skrivene nedostatke, i o tome nije obavijestio kupca, više ne vrijede nikakvi rokovi, tj. ne postoji zastara i kupac ne gubi svoja prava, neovisno o proteku vremena.

Svaki kupac koji pravodobno i uredno obavijesti prodavatelja o materijalnom nedostatku stvari (bilo vidljivom ili nevidljivom) može po svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor (osim kada se radi o neznatnim nedostacima).

     ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA  ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Člankom 408. Zakona o obveznim odnosima dana je mogućnost da prodavatelj i kupac sporazumno isključe odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke.

Odgovornost se može isključiti potpuno ili djelomično, na način da predugovor ili ugovor sadržavaju klauzulu o isključenju odgovornosti, u kojem slučaju, ovisno o suglasnoj volji stranaka, prodavatelj neće odgovarati za određene ili pak sve materijalne nedostatke stvari.

Takva klauzula o isključenju odgovornosti je međutim ništetna ukoliko je materijalni nedostatak bio poznat prodavatelju i on o njemu nije obavijestio kupca. Pravo na isticanje ništetnosti odredbe ne zastarijeva.

Dakle, kako bi bilo moguće isticati prigovor ništetnosti klauzule o isključenju odgovornosti, iduće pretpostavke se moraju kumulativno ispuniti:

  1. da je prodavatelj znao za nedostatke i
  2. da o tome nije informirao kupca.

Ukoliko isključenje odgovornosti prodavatelja nije ugovoreno, prodavatelj odgovara prema gore navedenim općim pravilima propisanima u Zakonu o obveznim odnosima.